Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Informacje dla kandydatów

 Aplikacja online na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w lutym 2023r. jest już otwarta! Kliknij tutaj i aplikuj!

PROCEDURY APLIKACYJNE


Zapoznaj się z zasadami podejmowania i odbywania studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

Rekrutacja jest prowadzona w poniższych terminach, aczkolwiek kandydaci, których legalny pobyt na terytorium Polski wymaga posiadania wizy, powinni złożyć aplikację na studia odpowiednio wcześnie.

Więcej informacji na temat procedury otrzymania wizy, Karty Polaka, etc. można znaleźć na stronie:www.migrant.info.pl

TERMIN SKŁADANIA KOMPLETNYCH DOKUMENTÓW:

na studia rozpoczynające się w październiku - 1 maj - 31 lipiec

na studia rozpoczynające się w lutym - 15 październik - 5 luty

OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE REKRUTACJI:

Anna Dębska adebska@pk.edu.pl +48 12 628 30 44  - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej;

Kinga Nałęcz - Nieniewska  kinga.nalecz-nieniewska@pk.edu.pl +48 12 628 29 19 - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydział Mechaniczny;

Agnieszka Piekarz agnieszka.piekarz@pk.edu.pl tel. +48 12 628 20 09 - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji.

 PROCEDURY I FORMULARZE APLIKACYJNE

StopieńStudia w języku polskimStudia w języku angielskim
I stopień  Elektroniczna rejestracja na studia I stopnia w j.polskim ZAMKNIĘTA

Procedura aplikacyjna na studia I stopnia w j.polskim

Wymagania rekrutacyjne dla kandydatów na Wydział Architektury na kierunek Architektura krajobrazu

Wymagania rekrutacyjne dla kandydatów na Wydział Architektury na kierunek Architektura

Oświadczenie kandydata na Wydział Architektury

Wytyczne dotyczące portfolio i egzaminu wstępnego na kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w rekrutacji i dokonanie wpisu na listę studentów

Zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz na kierunek Nanomateriały i nanotechnologie

Elektroniczna rejestracja na studia I stopnia w j. angielskim ZAMKNIĘTA

Procedura Aplikacyjna na studia I stopnia w j. angielskim

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w rekrutacji i dokonanie wpisu na listę studentów

Zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz na kierunek Nanomateriały i nanotechnologie

II stopień  Elektroniczna rejestracja na studia II stopnia w j. polskim OTWARTA

Procedura aplikacyjna na studia II stopnia w j. polskim

Zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Oświadczenie kandydata na Wydział Architektury

Elektroniczna rejestracja na studia II stopnia w j. angielskim OTWARTA

Procedura aplikacyjna na studia II stopnia w j. angielskim

Zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej oraz z treścią umów z cudzoziemcami. Pliki są dostępne tutaj.


BEZPŁATNE KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH W JĘZYKU POLSKIM

Zgodnie z art. 324 ust 2. Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668) opłat za studia stacjonarne w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018r. poz 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Oferta stypendialna znajduje się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

K1_logo_dopuszcz_wers_podstawowa_PL_RGB-02


OPŁATY ZA STUDIA DLA CUDZOZIEMCÓW

I i II stopień - Studia w języku polskim/ ceny za rok studiów podane w Euro 

WydziałStudia stacjonarne I i II stopniaStudia niestacjonarne I i II stopnia
Wydział Architektury  4000  4000 
Wydział Inżynierii Lądowej  2000  1500 
pozostałe Wydziały  2000  2000 

I i II stopień - Studia w języku angielskim/ ceny za rok studiów podane w Euro 

WydziałStudia stacjonarne I stopniaStudia stacjonarne II stopnia
Wydział Architektury  5000  5000 
Wydział Mechaniczny 3500  3500
Wydział Inżynierii Lądowej  3000  3000
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki nie dotyczy 3000
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki nie dotyczy 3300

 Stacjonarne studia częściowe w języku angielskim/ ceny za semestr studiów podane w Euro 

WydziałStudia stacjonarne I stopniaStudia stacjonarne II stopnia
Wydział Architektury 2500  2500 
pozostałe Wydziały 2000  2000 

Kursy przygotowawcze i językowe oraz programy zamawiane w Międzynarodowym Centrum Kształcenia (MCK) - opłata semestralna w Euro 

KursRodzajOpłata
Kurs przygotowawczy do studiów I stopnia stacjonarny  1600 
Kurs przygotowawczy do studiów II stopnia stacjonarny  1600 
Kurs przygotowawczy do studiów III stopnia stacjonarny  2000 
Szkoły letnie oraz Kursy Języka i Kultury Polskiej 3 tygodnie  500 
Inne kursy języka polskiego oraz angielskiego do negocjacji do negocjacji 

Dane do przelewów dla opłat rekrutacyjnych i opłat za studia

Indywidualne konto w EUR jest generowane automatycznie dla każdego kandydata nie posiadającego polskiego obywatelstwa po zakończeniu procesu rejestracji online. Znajduje się ono na ostatniej stronie formularza aplikacyjnego, a także w profilu kandydata w Wirtualnym Dziekanacie. Kandydat, a później student uiszcza wymaganą opłatę na swoje indywidualne konto. Dodatkowo konto indywidualne jest również podane w umowie podpisywanej z Politechniką Krakowską (PK) we właściwym dziekanacie na początku studiów w PK.

Poniżej znajduje się konto główne Politechniki Krakowskiej w EUR, jeśli z jakichś powodów dokonanie wpłaty na konto indywidualne jest niemożliwe.


Nazwa odbiorcy: POLITECHNIKA KRAKOWSKA / CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Adres/Address: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155, Kraków, Polska / Poland

Informacje dotyczące konta bankowego: Alior Bank S.A., ul. Kielecka 2, 31-526, Kraków, Polska / Poland

SWIFT: ALBPPLPW

Konto w euro/Account in Euro: IBAN: PL40 2490 0005 0000 4600 3419 4146

Tytuł przelewu międzynarodowego
Skrót literowy nazwy wydziału + imię i nazwisko kandydata/studenta (wersja zgodna z zapisem w paszporcie)

Title of international money transfer

Short name of CUT Faculty + candidate's / student's name and surname (as in passport)

Skróty nazw wydziałów PK / Short names of CUT Faculties

Wydział Architektury / Faculty of Architecture – WA

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej/Faculty of Chemical Engineering and Technology – WIiTCh

Wydział Inżynierii Lądowej/Faculty of Civil Engineering– WIL

Wydział Informatyki i Telekomunikacji/Faculty of Computer Science and Telecommunications– WIiT

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej/Faculty of Elecrical and Computer Engineering – WIEiK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki/Faculty of Environmental and Power Engineering –WIŚiE

Wydział Mechaniczny/Faculty of Mechanical Engineering – WM

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki/Faculty of Materials Engineering and Physics –WIMiF


KALENDARZ AKADEMICKI 2021/22

 
Semestr zimowySemestr letni
początek  01.10.2021 28.02.2022
koniec 27.02.2022 30.09.2022
sesja egzaminacyjna 31.01.2022 - 11.02.2022 (studia stacjonarne)

31.01.2022 - 13.02.2022 (studia niestacjonarne) 

18.06.2022 - 30.06.2022
sesja poprawkowa 14.02.2022 – 18.02.2022 (studia stacjonarne)

14.02.2022 - 21.02.2022 (studia niestacjonarne)

01.09.2022 – 14.09.2022
dni wolne od zajęć   02.10.2021 (Inauguracja roku akademickiego)

01.11.2021 (Święto Wszystkich Świętych)

11.11.2021 - 12.11.2021 (Narodowe Święto Niepodległości)

21.12.2021 - 02.01.2022 (Boże Narodzenie - przerwa świąteczna)

06.01.2022 - 07.02.2022 (Święto Trzech Króli)

19.02.2022 - 27.02.2022 (wakacje zimowe - studia stacjonarne)

22.02.2022 - 27.02.2022 (wakacje zimowe - studia niestacjonarne)

24.03.2022 (Bieg Kościuszkowski)

14.04.2022 - 19.04.2022 (przerwa świąteczna - Wielkanoc)

30.04.2022 - 03.05.2022 (Rajd Politechniki Krakowskiej)

11.05.2022 (Święto Szkoły)

05.06.2022 (Zielone Świątki)

16.06.2022 (Boże Ciało)

01.07.2022 - 31.08.2022 (wakacje letnie)

 

 


ZAKWATEROWANIEMiasteczko studenckie www

Studenci Politechniki mogą zarezerwować miejsce w jednym ze domów studenckich Politechniki Krakowskiej. Dostępne są miejsca w pokojach dwu lub trzyosobowych. Pokoje posiadają wspólną łazienkę i kuchnię. Miejsce w pokoju kosztuje 330 - 520 PLN (w zależności od standardu pokoju i domu studenckiego). Aby zarezerwować miejsce w Domu Studenckim należy wypełnić odpowiednią sekcję w formularzu aplikacyjnym.

* W związku z dużą liczbą osób zainteresowanych zakwaterowaniem w domach studenckich, Politechnika Krakowska nie może zagwarantować miejsc. Są one przydzielane na zasadzie kolejności zgłoszeń.

MAPA KAMPUSU zobacz mapę

Wirtualny spacer po Politechnice Krakowskiej

 

TRANSPORT PUBLICZNY W KRAKOWIE www

 
Kontakt


Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24,
Budynek "Galeria GIL", pokój nr 2.34, piętro 2
telefon: +48 12 628 30 44, +48 12 628 20 09,  +48 12 628 25 22
E-mail: dwm@pk.edu.pl
Godziny przyjęć stron: 10:00-13:00

Facebooklinkedinyt_logo_rgb_light