Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 29 19
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Informacje dla kandydatów

Zapoznaj się z zasadami podejmowania i odbywania studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz załącznikiem.

Rekrutacja jest prowadzona w poniższych terminach, aczkolwiek kandydaci, których legalny pobyt na terytorium Polski wymaga posiadania wizy, powinni złożyć aplikację na studia odpowiednio wcześnie.

Więcej informacji na temat procedury otrzymania wizy, Karty Polaka, etc. można znaleźć na stronie: www.migrant.info.pl

na studia rozpoczynające się w październiku:
Wydział Inżynierii Lądowej: kierunek Budownictwo i Transport, gdzie pierwszy rok będzie prowadzony w języku ukraińskim: 1 maj - 6 lipiec do godziny 15:00
Wydział Informatyki i Telekomunikacji: kierunek Informatyka i Matematyka stosowana studia stacjonarne I stopnia: 1 maj - 22 czerwiec do godziny 15:00
Pozostałe Wydziały i kierunki: 1 maj - 31 lipiec

na studia rozpoczynające się w lutym - 15 październik - 5 luty

Anna Dębska adebska@pk.edu.pl +48 12 628 30 44  - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej;

Kinga Nałęcz - Nieniewska  kinga.nalecz-nieniewska@pk.edu.pl +48 12 628 29 19 - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydział Mechaniczny;

Agnieszka Piekarz agnieszka.piekarz@pk.edu.pl tel. +48 12 628 20 09 - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji.

Zgodnie z art. 324 ust 2. Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668) opłat za studia stacjonarne w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018r. poz 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Oferta stypendialna znajduje się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

I i II stopień - Studia w języku polskim/ ceny za rok studiów podane w Euro 

WydziałStudia stacjonarne I i II stopniaStudia niestacjonarne I i II stopnia
Wydział Architektury40004000
Wydział Inżynierii Lądowej20001500
pozostałe Wydziały20002000

I i II stopień - Studia w języku angielskim/ ceny za rok studiów podane w Euro 

WydziałStudia stacjonarne I stopniaStudia niestacjonarne II stopnia
Wydział Architektury50005000
Wydział Mechaniczny35003500
Wydział Inżynierii Lądowej30003000
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizykinie dotyczy3000
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetykinie dotyczy3300

Kursy przygotowawcze i językowe oferuje Międzynarodowe Centrum Kształcenia

Indywidualne konto w EUR jest generowane automatycznie dla każdego kandydata nie posiadającego polskiego obywatelstwa po zakończeniu procesu rejestracji online. Znajduje się ono na ostatniej stronie formularza aplikacyjnego, a także w profilu kandydata w Wirtualnym Dziekanacie. Kandydat, a później student uiszcza wymaganą opłatę na swoje indywidualne konto. Dodatkowo konto indywidualne jest również podane w umowie podpisywanej z Politechniką Krakowską (PK) we właściwym dziekanacie na początku studiów w PK.

Poniżej znajduje się konto główne Politechniki Krakowskiej w EUR, jeśli z jakichś powodów dokonanie wpłaty na konto indywidualne jest niemożliwe.

Nazwa odbiorcy: POLITECHNIKA KRAKOWSKA / CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Adres/Address: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155, Kraków, Polska / Poland
Informacje dotyczące konta bankowego: Alior Bank S.A., ul. Kielecka 2, 31-526, Kraków, Polska / Poland
SWIFT: ALBPPLPW
Konto w euro/Account in Euro: IBAN: PL40 2490 0005 0000 4600 3419 4146
Tytuł przelewu międzynarodowego: skrót literowy nazwy wydziału + imię i nazwisko kandydata/studenta (wersja zgodna z zapisem w paszporcie)
Title of international money transfer: short name of CUT Faculty + candidate's / student's name and surname (as in passport)

Skróty nazw wydziałów PK / Short names of CUT Faculties
Wydział Architektury / Faculty of Architecture – WA
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej/Faculty of Chemical Engineering and Technology – WIiTCh
Wydział Inżynierii Lądowej/Faculty of Civil Engineering– WIL
Wydział Informatyki i Telekomunikacji/Faculty of Computer Science and Telecommunications– WIiT
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej/Faculty of Elecrical and Computer Engineering – WIEiK
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki/Faculty of Environmental and Power Engineering –WIŚiE
Wydział Mechaniczny/Faculty of Mechanical Engineering – WM
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki/Faculty of Materials Engineering and Physics –WIMiF

Studenci Politechniki mogą zarezerwować miejsce w jednym ze domów studenckich Politechniki Krakowskiej. Dostępne są miejsca w pokojach jedno lub dwuosobowych. Pokoje posiadają wspólną łazienkę i kuchnię. Miejsce w pokoju kosztuje 500 - 600 PLN (w zależności od standardu pokoju i domu studenckiego). Aby zarezerwować miejsce w Domu Studenckim należy wypełnić odpowiednią sekcję w formularzu aplikacyjnym.

* W związku z dużą liczbą osób zainteresowanych zakwaterowaniem w domach studenckich, Politechnika Krakowska nie może zagwarantować miejsc. Są one przydzielane na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24,
Budynek "Galeria GIL", pokój nr 207, piętro 2
telefon: +48 12 628 30 44, +48 12 628 20 09,  +48 12 628 29 19
Godziny przyjęć stron: 10:00-13:00