Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 29 19
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Procedura mobilności

  Procedura mobilności studenckiej w ramach umów bilateralnych (poza programem Erasmus+)
  Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich

  1. Rekrutacja wewnętrzna na studia częściowe w zagranicznych uczelniach partnerskich prowadzona jest przez Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM) przy udziale koordynatorów wydziałowych.
  2. Rekrutacja dla studentów I i II stopnia odbywa się raz w roku, w okresie od 1 lutego do 31 marca.
  3. Kwalifikacja studentów odbywa się zgodnie z ustaleniami między PK i uczelnią partnerską, dotyczącymi w szczególności: liczby studentów podlegających wymianie, stopnia studiów (pierwszego lub drugiego), poziomu znajomości języka wykładowego na uczelni przyjmującej oraz średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów.
  4. Kryteria, które powinien spełniać student ubiegający się o wyjazd na studia częściowe:
   • być studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia w momencie zgłaszania swojej kandydatury.
   • Decyzję o możliwości wyjazdu studentów na ostatnim roku studiów podejmuje dziekan w porozumieniu z promotorem pracy dyplomowej.
   • Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest wysoka średnia ze wszystkich zamkniętych semestrów, oraz udokumentowana znajomość języka wykładowego (min. B2), w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni zagranicznej (każdy wydział PK może wprowadzić dodatkowe warunki).
   • W każdym przypadku pisemną zgodę na wyjazd studenta musi wyrazić dziekan i/lub koordynator wydziałowy ds. wymiany bilateralnej.
   • W trakcie całego pobytu na uczelni partnerskiej student musi posiadać nieprzerwanie status studenta tzn. być zarejestrowany jako student studiów pierwszego lub drugiego stopnia na PK.
   • kapitał mobilności wynosi 12 miesięcy na I stopniu studiów oraz 6 miesięcy na II stopniu studiów (dot. wyjazdów zarówno w ramach umów bilateralnych jak i w ramach programu Erasmus+).
  5. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc dostępnych na uczelniach partnerskich, pierwszeństwo wyjazdu mają osoby z wyższą średnią ocen, a następnie z wyższymi kwalifikacjami językowymi.
  6. W przypadku małej liczby zrekrutowanych studentów w odniesieniu do dostępnych miejsc oferowanych w danym roku akademickim przez uczelnie partnerskie, może zostać przeprowadzona dodatkowa rekrutacja – w terminie ustalonym przez DWM.
  7. W celu zgłoszenia swojej kandydatury na wyjazd studenci PK proszeni są o złożenie w DWM następujących dokumentów:
   • Formularz aplikacyjny: Podanie o Wyjazd,
   • zaświadczenie potwierdzające statusu studenta PK wraz z średnią ocen z dotychczasowego przebiegu studiów
   • dokument potwierdzający znajomość języka, w którym będą prowadzone studia na wybranej uczelni zagranicznej na poziomie umożliwiającym studiowanie (co najmniej B2) lub zgodnie z wymogami uczelni partnerskiej.
   • Dodatkowo, w terminie wyznaczonym po wynikach rekrutacji, osoby zakwalifikowane na wyjazd muszą donieść do DWM:
    • transkrypt z dotychczasowego toku studiów w języku angielskim,
    • wszystkie dodatkowe dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską.
  8. Warunkiem przystąpienia do wymiany, jest terminowe (do końca sesji egzaminacyjnej) zaliczenie semestru poprzedzającego wyjazd, a także zaliczenie poprzednich semestrów studiów.
  9. Student musi złożyć pełną dokumentację w wyznaczonym terminie. Złożenie wniosku po terminie lub braki w dokumentacji powodują automatyczne odrzucenie kandydatury.
  10. Przed złożeniem dokumentów, student uzgadnia wspólnie z koordynatorem wydziałowym indywidualny program studiów do zrealizowania w czasie pobytu na uczelni partnerskiej, który zostaje wpisany do porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement).
   Lista wybranych przedmiotów zostaje wpisana do formularza aplikacyjnego PK. Celem porozumienia jest zapewnienie uznania i wliczenia do programu studiów na PK całości materiału zrealizowanego w uczelni partnerskiej. W niektórych przypadkach, poza przedmiotami realizowanymi na uczelni partnerskiej wykazanymi w LA może być konieczne zaliczenie przez studentów dodatkowych przedmiotów na rodzimym wydziale PK w określonym terminie, po przyjeździe na zasadach odrabiania braków punktowych.
  11. Student jest zobowiązany do wypełnienia ustaleń zawartych w porozumieniu o programie zajęć.
  12. DWM przesyła formularze nominacyjne do uczelni partnerskich po uprzednim zweryfikowaniu i akceptacji dokumentacji załączonej do podania studenta.
  13. Student ma obowiązek dokonania poprawnej rejestracji swojej kandydatury poprzez system online, który został wskazany przez uczelnię partnerską, i dotrzymania wyznaczonych terminów.
  14. Ostateczna decyzja o przyjęciu studenta należy do uczelni partnerskiej. Po dokonaniu oceny zgłoszenia, uczelnia partnerska wysyła studentowi decyzję dotyczącą przyjęcia oraz ewentualne dalsze wskazówki.
  15. Student przekazuje do DWM kopię/skan decyzji wydanej przez uczelnię partnerską, dotyczącej przyjęcia na studia częściowe, niezwłocznie po jej otrzymaniu. Na podstawie ww. decyzji DWM przesyła list do właściwego dziekana wydziału PK z informacją o przyjęciu studenta na wymianę bilateralną.
  16. Student, który zakwalifikował się na wyjazd na studia może zrezygnować z wyjazdu. W takiej sytuacji ma on obowiązek pisemnego zawiadomienia DWM o swojej decyzji.
  17. W ciągu tygodnia od przyjazdu do uczelni partnerskiej student ma obowiązek przesłania potwierdzenia listy przedmiotów, na które zapisał się na uczelni partnerskiej. Potwierdzenie powinno zostać przesłane drogą mailową do koordynatora wydziałowego ds. wymiany bilateralnej lub przedstawiciela władz dziekańskich, z kopią do DWM.
  18. Po zakończeniu wymiany, student jest zobowiązany przekazać transkrypt do dziekanatu macierzystego w celu uznania efektów uczenia się i otrzymania zaliczenia semestru.
  19. Przeliczenia ocen uzyskanych w uczelni partnerskiej dokonuje przedstawiciel władz dziekańskich lub koordynator wydziałowy ds. wymiany bilateralnej.
  20. Złożenie wniosku o wyjazd jest jednoznaczne ze złożeniem przez kandydata oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji niniejszej Procedury.