Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Procedura mobilności

Procedura mobilności studenckiej w ramach umów bilateralnych (poza programem Erasmus+)
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich

 1. Rekrutacja wewnętrzna na studia częściowe w zagranicznych uczelniach partnerskich prowadzona jest przez Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM) dwa razy w roku, w okresie:
    • od września do listopada – na Semestr Letni
    • od marca do maja – na Semestr Zimowy

  Konkretny harmonogram naboru na wyjazdy ustala i ogłasza DWM, na podstawie terminów ustalonych przez poszczególne uczelnie partnerskie.
  Zakończenie rekrutacji wewnętrznej następuje co najmniej tydzień przed ostatecznym terminem zgłaszania studentów na wyjazdy, ustalonym przez uczelnię partnerską.

  1. Kwalifikacja studentów odbywa się zgodnie z ustaleniami między PK i uczelnią partnerską, dotyczącymi w szczególności: liczby studentów podlegających wymianie, stopnia studiów (pierwszego lub drugiego), poziomu znajomości języka wykładowego oraz średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów.
  2. Kryteria, które powinien spełniać student ubiegający się o wyjazd na studia częściowe:
    • Studia I stopnia - warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, jest ukończenie co najmniej pierwszego lub drugiego roku studiów (w zależności od programu). Student składający dokumenty aplikacyjne jest zobowiązany załączyć wykaz ocen z co najmniej dwóch pierwszych semestrów studiów, lub zgodnie z zapisami zawartymi w poszczególnych porozumieniach bilateralnych.
    • Studia II stopnia - wyjazd może się odbyć na pierwszym roku studiów magisterskich, tylko podczas semestru letniego. Odstępstwa od tej reguły są możliwe na wniosek wydziału macierzystego studenta.
    • Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest wysoka średnia oraz udokumentowana znajomość języka wykładowego, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni zagranicznej.
    • Zapisy zawarte w poszczególnych porozumieniach bilateralnych mogą wprowadzać dodatkowe uwarunkowania.
    • W każdym przypadku pisemną zgodę na wyjazd studenta musi wyrazić dziekan lub koordynator wydziałowy ds. wymiany bilateralnej.
    • W trakcie całego pobytu na uczelni partnerskiej student musi posiadać nieprzerwanie status studenta tzn. być zarejestrowany jako student studiów pierwszego lub drugiego stopnia na PK.
    • Student, który w trakcie jednego toku studiów chce skorzystać jednocześnie z mobilności w ramach programu wymiany bilateralnej oraz programu Erasmus +, powinien zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami na swoim wydziale, dotyczącymi możliwości wyjazdów na różne programy w trakcie jednego stopnia studiów.
  3. W celu zgłoszenia swojej kandydatury studenci PK proszeni są o złożenie w DWM następujących dokumentów:
    • Formularz aplikacyjny: Podanie o Wyjazd,
    • transkrypt z dotychczasowego toku studiów w języku angielskim,
    • zaświadczenie potwierdzające statusu studenta PK wraz z średnią ocen z dotychczasowego przebiegu studiów
    • dokument potwierdzający znajomość języka, w którym będą prowadzone studia na wybranej uczelni zagranicznej na poziomie umożliwiającym studiowanie (co najmniej B2) lub zgodnie z wymogami uczelni partnerskiej.
    • Dodatkowe dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską
  4. Student musi złożyć pełną dokumentację w wyznaczonym terminie. Złożenie wniosku po terminie lub braki w dokumentacji powodują automatyczne odrzucenie kandydatury.
  5. Program studiów do zrealizowania w uczelni partnerskiej musi być ustalony przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych. Student i koordynator wydziałowy ds. wymiany bilateralnej lub przedstawiciel władz dziekańskich uzgadniają porozumienie o programie studiów z uwzględnieniem różnic programowych. Lista wybranych przedmiotów zostaje wpisana do formularza aplikacyjnego PK. Celem porozumienia jest zapewnienie, że całość materiału zrealizowanego w uczelni partnerskiej zostanie uznana i wliczona do programu studiów na PK.
  6. DWM przesyła formularze nominacyjne do uczelni partnerskich po uprzednim zweryfikowaniu i akceptacji dokumentacji załączonej do podania studenta.
  7. Student ma obowiązek dokonania poprawnej rejestracji swojej kandydatury poprzez system online, który został wskazany przez uczelnię partnerską, i dotrzymania wyznaczonych terminów.
  8. Ostateczna decyzja o przyjęciu studenta należy do uczelni partnerskiej. Po dokonaniu oceny zgłoszenia, uczelnia partnerska wysyła studentowi decyzję dotyczącą przyjęcia oraz ewentualne dalsze wskazówki.
  9. Po otrzymaniu decyzji dotyczącej przyjęcia przez uczelnię partnerską, student niezwłocznie przekazuje do DWM kopię/skan dokumentu potwierdzającego akceptację na studia częściowe.
  10. Student, który zakwalifikował się na wyjazd na studia może zrezygnować z wyjazdu. W takiej sytuacji ma on obowiązek pisemnego zawiadomienia DWM o swojej decyzji.
  11. Po akceptacji studenta przez zagraniczną uczelnię partnerską, DWM przesyła list do właściwego dziekana wydziału PK z informacją o przyjęciu studenta na wymianę bilateralną.
  12. Student składa w dziekanacie macierzystym podanie o indywidualną organizację studiów (IOS).
  13. W ciągu tygodnia od przyjazdu do uczelni partnerskiej student ma obowiązek przesłania potwierdzenia listy przedmiotów, na które zapisał się na uczelni partnerskiej. Potwierdzenie powinno zostać przesłane drogą mailową do koordynatora wydziałowego ds. wymiany bilateralnej lub przedstawiciela władz dziekańskich, z kopią do DWM.
  14. Po zakończeniu wymiany, uczelnia partnerska przesyła transkrypt na adres DWM. Student jest zobowiązany przekazać transkrypt do dziekanatu macierzystego w celu uznania efektów uczenia się i otrzymania zaliczenia semestru.
  15. Przeliczenia ocen uzyskanych w uczelni partnerskiej dokonuje przedstawiciel władz dziekańskich lub koordynator wydziałowy ds. wymiany bilateralnej.

  Złożenie wniosku o wyjazd jest jednoznaczne ze złożeniem przez kandydata oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji niniejszej Procedury.