Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 29 19
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Pliki do pobrania

Zarządzenie w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych w Politechnice Krakowskiej przez osoby nie będące obywatelami polskimi

Regulamin studiów na Politechnice Krakowskiej

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w rekrutacji i dokonanie wpisu na listę studentów

Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cudzoziemców

Wzory umów podpisywanych z cudzoziemcami przyjętymi na studia w Politechnice Krakowskiej

Zarządzenie nr 35 Rektora Politechniki Krakowskiej z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poradnik dla studentów zagranicznych na temat legalizacji pobytu w Polsce

Pierwsze kroki w Polsce - informator dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

Słownik pojęć migracyjnych

Zarządzenie nr 51 Rektora Politechniki Krakowskiej z 26 maja 2022 r. w sprawie Zasad przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2022/2023

Odwołanie od decyzji Dziekana/Prodziekana Wydziału dotyczące skreślenia z listy studentów lub wznowienia na studia

Regulamin studiów na Politechnice Krakowskiej (ПРАВИЛА НАВЧАННЯ у Краківській політехніці ім. Тадеуша Костюшка)

Wyciąg z Regulaminu świadczeń PK (Соціальна стипендія та Фінансова допомога)