Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Kryteria naboru 2022/23

Wydział Architektury

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2022r.

Do wniosku o przyjęcie na studia należy dołączyć:

 1. List motywacyjny;
 2. Portfolio złożone z następujących elementów:
  1. 2 prace rysunkowe, wykonane odręcznie z natury w dowolnej technice, prezentujące kompozycję złożoną z brył elementarnych (takich jak: sześcian, walec, ostrosłup, stożek, graniastosłup, prostopadłościan itp.) lub pochodnych tych brył – format B2;
  2. 1 praca rysunkowa lub malarska wykonana odręcznie z natury w dowolnej technice, prezentująca dowolną martwą naturę – format B2;
  3. 2 prace rysunkowe wykonane odręcznie z natury, prezentujące dowolne istniejące budynki lub obiekty architektoniczne - format B2;
  4. 1 praca rysunkowa wykonana odręcznie z natury w dowolnej technice prezentująca fragment miasta (np. aleję, ulicę, skwer, pasaż, plac) - format B2;
  5. 3 prace fotograficzne o tematyce architektonicznej – format dowolny;
  6. 3 prace plastyczne wykonane dowolną techniką (w tym również technikami komputerowymi, multimedialnymi itp.) o dowolnej tematyce – format dowolny.

Portfolio należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną do Działu Współpracy Międzynarodowej przez wetransfer na adres: anna.debska@pk.edu.pl. Portfolio powinno zawierać skany lub zdjęcia prac, połączone w jeden plik w formacie PDF.

Zdjęcia prac wchodzących w zakres portfolio powinny cechować się następującymi parametrami:

 • rozdzielczość od 12M 3968x2976 (4:3) do 13M 4160x3120 (4:3),
 • bez znacznika GPS,
 • bez wykrywania uśmiechów,
 • bez retuszu.

Ustawienia kadru:

 • obowiązuje zdjęcie w trybie kolorowym,
 • zakazane jest używanie filtrów i programów specjalnych,
 • zakazane jest dodawanie jakichkolwiek znaków wodnych, a także opisów, w tym dat, danych lokalizacyjnych itp.,
 • zaleca się wykonanie zdjęć na zewnątrz, w jasnym świetle dziennym, z unikaniem ekspozycji rysunków na bezpośrednie światło słoneczne,
 • obiektyw należy skierować pod kątem prostym na środek arkusza – należy unikać zbiegów poziomych i pionowych.

Do portfolio należy również dołączyć oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac.

Zakres wymagań dotyczących kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek architektura krajobrazu:

Portfolio na kierunek architektura krajobrazu powinno składać się z 10 do 15 prac rysunkowych formatu A2 (5 prac) i A3 (od 5 do 10 prac), przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny. Portfolio może być uzupełnione dodatkowymi pracami plastycznymi zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami kandydata w formacie maksymalnie A3 lub dokumentacją fotograficzną takich prac o maksymalnych wymiarach odpowiadających formatowi A3.

Obowiązkowy zakres tematyczny prac:

 • drzewo w stanie bezlistnym;
 • drzewo z liśćmi;
 • drzewo iglaste i liściaste razem;
 • okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym, zestawione z grupą krzewów;
 • most w krajobrazie;
 • ulica z drzewami w małym miasteczku;
 • wiadukt (most drogowy) w krajobrazie;
 • krajobraz osiedla mieszkaniowego;
 • krajobraz przyszłości;
 • krajobraz historyczny.

Wszystkie prace rysunkowe powinny być wykonane odręcznie. Co najmniej połowa prac powinna być wykonana ołówkiem grafitowym na białym kartonie. Technika pozostałych prac jest dowolna. Wymagania te nie dotyczą dodatkowych prac plastycznych o których mowa powyżej, którymi może być uzupełnione portfolio

Portfolio należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną do Działu Współpracy Międzynarodowej przez WeTransfer na adres: anna.debska@pk.edu.pl. Portfolio powinno zawierać skany lub zdjęcia prac, połączone w jeden plik w formacie PDF.

Obowiązują takie same parametry techniczne zdjęć prac załączanych do portfolio jak dla kierunku architektura.Do portfolio należy również dołączyć oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac.Kandydat może być przyjęty na studia pod warunkiem spełnienia wymagań PK oraz uzyskania oceny portfolio co najmniej 3,0.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Kierunki: Biotechnologia, Inżynieria chemiczna i procesowa oraz Technologia chemiczna:

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2022r.
 • Kryteria kwalifikacyjne: wynik matury z matematyki oraz jednego z przedmiotów: chemia, biologia lub fizyka. W przypadku studentów z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24.02.2022r. i są tegorocznymi maturzystami, do wskaźnika rekrutacyjnego będą wliczane te same przedmioty, jednak na podstawie świadectwa szkolnego.
 • Minimalna ilość punktów rekrutacyjnych potrzebna do przyjęcia to co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów.

Wydział Informatyki i Telekomunikacji: 

Kierunki: Informatyka, Matematyka oraz Matematyka Stosowana - studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim:

 • termin rekrutacji: 1 maja do 22 czerwca 2022r. do godziny 15:00
 • kryteria kwalifikacyjne tegorocznych maturzystów z Ukrainy (dot. kandydatów, którzy kończą szkołę w Ukrainie w 2022r.): zdanie egzaminu wstępnego z matematyki w dniu 24.06.2022r. (zagadnienia do egzaminu). Do przyjęcia zostaną zakwalifikowani kandydaci z najwyższymi wynikami, przy czym minimalny próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia wynosi 80%;
 • kryteria kwalifikacyjne kandydatów z Ukrainy, którzy skończyli szkołę średnią w poprzednich latach: minimum 180 punktów z matematyki na egzaminie ZNO;
 • kryteria kwalifikacyjne dla pozostałych kandydatów: minimum 80% z matematyki na egzaminie maturalnym lub świadectwie ukończenia szkoły średniej (dotyczy krajów, w których nie ma egzaminów maturalnych lub egzaminów wstępnych na uczelnie);
 • limit miejsc: Informatyka st. stacjonarne - 10, Matematyka st. stacjonarne- 2, matematyka stosowana st. stacjonarne - 4.
 • egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego dla osób, które nie mają certyfikatu z listy: https://dwm.pk.edu.pl/index.php/dokumenty-potwierdzajace-znajomosc-jezyka/ odbędzie się 29 czerwca.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ODNOŚNIE EGZAMINU Z MATEMATYKI: Egzamin wstępny z matematyki na Wydział Informatyki i Telekomunikacji dla obcokrajowców - egzamin dotyczy osób, które kończą szkołę średnią w Ukrainie w 2022r.

Kierunek Informatyka - studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku polskim lub angielskim:

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2022r.
 • ukończone studia na kierunku Informatyka lub kierunkach pokrewnych;
 • średnia arytmetyczna ocen z przebiegu studiów na poziomie minimum 80% maksymalnej możliwej oceny.

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2022r.
 • Kryteria kwalifikacyjne: wynik z matematyki na świadectwie maturalnym. W przypadku studentów z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24.02.2022 i są tegorocznymi maturzystami, do wskaźnika rekrutacyjnego będą wliczane te same przedmioty, jednak na podstawie świadectwa szkolnego.

Wskaźnik rekrutacyjny będzie wyliczony na podstawie listy rankingowej.

Wydział Inżynierii Lądowej:

Kierunek Budownictwo lub Transport, studia stacjonarne I stopnia, gdzie pierwszy semestr będzie prowadzony w języku ukraińskim (informacja o kierunkach).

 • termin rekrutacji: 1 maja do 8 lipca 2022r. do godziny 14:00
 • termin dostarczenia oryginałów wszystkich dokumentów wraz z Apostille oraz tłumaczeniami przysięgłymi na język polski do Działu Współpracy Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2022r.
 • termin dostarczenia certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie przynajmniej B2: do 26.02.2022r. Lista certyfikatów, które są uznawane: https://dwm.pk.edu.pl/index.php/dokumenty-potwierdzajace-znajomosc-jezyka/
 • kryteria kwalifikacyjne dla tegorocznych maturzystów z Ukrainy (dot. kandydatów, którzy kończą szkołę w Ukrainie w 2022r.): zdanie egzaminu wstępnego z matematyki, który odbędzie się 11.07.2022r. (zagadnienia do egzaminu). Dodatkowo przewidziany jest kurs przygotowawczy do egzaminu, który odbędzie się w dniach 20-24.06.2022r. Minimalny próg punktowy wyniku egzaminu to 130 punktów (65%).
 • kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów z Ukrainy, którzy skończyli szkołę średnią w poprzednich latach: minimum 130 punktów z matematyki na egzaminie ZNO.

Іспит з Математики для кандидатів на навчання українською мовою на факультеті WIL відбудеться 11 липня 2022 року о год. 10:00 в приміщенні будинку "Działownia" (Дзяловня). Реєстрація на іспит здійснюється з 9:00 до 9:45. При вході до аудиторій треба пам'ятайтати свій ідентифікаційний номер UID, наданий під час реєстрації, і пред'явити паспорт.

Предмети, які потрібно мати при собі: олівець, 2 ручки, ластик, циркуль, лінійка. Все має бути в прозорому файлі.

Не можна мати при собі: телефон, навушники, калькулятор, годинник.

Під час іспиту не можна буде виходити з аудиторії.

Egzamin z Matematyki dla kandydatów na studia w języku ukraińskim na WIL odbędzie się 11 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w budynku „Działownia”. Należy zgłosić się do egzaminu w godzinach 9:00 – 9:45. Przy wejściu do sal należy pamiętać swój numer UID nadany podczas procesu rejestracji, okazać paszport oraz decyzję o nadaniu numer pesel i statusu ukr.

Przedmioty, które trzeba mieć ze sobą: ołówek, 2 długopisy, gumka do mazania, cyrkiel, linijka. Wszystko ma być w przeźroczystej koszulce.

Przedmioty, których nie wolno mieć przy sobie: telefon, słuchawki, kalkulator, zegarek.

W czasie egzaminu nie będzie można wychodzić z sali.

Kierunek: Budownictwo lub Transport - studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim lub angielskim:

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2022r.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki:

Kierunki: Fizyka techniczna, Inżynieria materiałowa, Nanotechnologie i nanomateriały:

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2022r.
 • minimalny próg punktowy to 50% z matematyki na egzaminie maturalnym lub świadectwie ukończenia szkoły średniej (dotyczy krajów, w których nie ma egzaminów maturalnych lub egzaminów wstępnych na uczelnie)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2022r.
 • Kryteria kwalifikacyjne: wynik z matematyki na świadectwie maturalnym. W przypadku studentów z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24.02.2022 i są tegorocznymi maturzystami, do wskaźnika rekrutacyjnego będą wliczane te same przedmioty, jednak na podstawie świadectwa szkolnego.

Wskaźnik rekrutacyjny będzie wyliczony na podstawie listy rankingowej.

Wydział Mechaniczny

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2022r.

Kierunek: Automatyka i robotyka oraz Informatyka stosowana:

 • minimalny próg punktowy wynosi 100% (maksymalna ocena z matematyki na egzaminie maturalnym lub świadectwie szkolnym w krajach, w których nie przeprowadzane są egzaminy maturalne lub wstępne na uczelnie)
 • liczba miejsc: po 10 miejsc na każdy z dwóch w/w kierunków

Kierunek: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego:

 • złożenie portfolio
 • egzamin wstępny odbędzie się najprawdopodobniej 14 lipca 2022r. o godzinie 10:00

Pozostałe kierunki:

 • minimalny próg punktowy wynosi 70% (w odniesieniu do oceny na egzaminie maturalnym lub świadectwie szkolnym w krajach, w których nie przeprowadzane są egzaminy maturalne lub wstępne na uczelnie)