Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 29 19
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Kryteria kwalifikacyjne na rok 2023/24

Kryteria kwalifikacyjne na studia rozpoczynające się w październiku w roku akademickim 2023/24

Egzamin z języka polskiego dla kandydatów nie posiadających odpowiedniego certyfikatu, odbędzie się online 17 i 18 sierpnia 2023r. W celu zapisania się na egzamin, należy się zarejestrować i wysłać maila na: dwm@pk.edu.pl ze swoim numerem UID, imieniem i nazwiskiem oraz informacją o chęci zapisania się na egzamin.

Kierunek: Architektura – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim lub angielskim

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2023r.
 • kryteria kwalifikacyjne:
  • list motywacyjny
  • portfolio złożone z następujących elementów:
   • 2 prace rysunkowe, wykonane odręcznie z natury w dowolnej technice, prezentujące kompozycję złożoną z brył elementarnych (takich jak: sześcian, walec, ostrosłup, stożek, graniastosłup, prostopadłościan itp.) lub pochodnych tych brył – format B2;
   • 1 praca rysunkowa lub malarska wykonana odręcznie z natury w dowolnej technice, prezentująca dowolną martwą naturę – format B2;
   • 2 prace rysunkowe wykonane odręcznie z natury, prezentujące dowolne istniejące budynki lub obiekty architektoniczne - format B2;
   • 1 praca rysunkowa wykonana odręcznie z natury w dowolnej technice prezentująca fragment miasta (np. aleję, ulicę, skwer, pasaż, plac) - format B2;
   • 3 prace fotograficzne o tematyce architektonicznej – format dowolny;
   • 3 prace plastyczne wykonane dowolną techniką (w tym również technikami komputerowymi, multimedialnymi itp.) o dowolnej tematyce – format dowolny.
  • zdjęcia prac wchodzących w zakres portfolio powinny cechować się następującymi parametrami:
   • rozdzielczość od 12M 3968x2976 (4:3) do 13M 4160x3120 (4:3),
   • bez znacznika GPS,
   • bez wykrywania uśmiechów,
   • bez retuszu.
  • ustawienia kadru:
   • obowiązuje zdjęcie w trybie kolorowym,
   • zakazane jest używanie filtrów i programów specjalnych,
   • zakazane jest dodawanie jakichkolwiek znaków wodnych, a także opisów, w tym dat, danych lokalizacyjnych itp.,
   • zaleca się wykonanie zdjęć na zewnątrz, w jasnym świetle dziennym, z unikaniem ekspozycji rysunków na bezpośrednie światło słoneczne,
   • obiektyw należy skierować pod kątem prostym na środek arkusza – należy unikać zbiegów poziomych i pionowych.

Kierunek: Architektura krajobrazu – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim lub angielskim

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2023r.
 • kryteria kwalifikacyjne:
  • portfolio na kierunek architektura krajobrazu powinno składać się z:
   • 10 do 15 prac rysunkowych formatu A2 (5 prac) i A3 (od 5 do 10 prac), przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny;
   • portfolio może być uzupełnione dodatkowymi pracami plastycznymi zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami kandydata w formacie maksymalnie A3 lub dokumentacją fotograficzną takich prac o maksymalnych wymiarach odpowiadających formatowi A3.
  • Obowiązkowy zakres tematyczny prac:
   • drzewo w stanie bezlistnym;
   • drzewo z liśćmi;
   • drzewo iglaste i liściaste razem;
   • okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym, zestawione z grupą krzewów;
   • most w krajobrazie;
   • ulica z drzewami w małym miasteczku;
   • wiadukt (most drogowy) w krajobrazie;
   • krajobraz osiedla mieszkaniowego;
   • krajobraz przyszłości;
   • krajobraz historyczny.
  • Wszystkie prace rysunkowe powinny być wykonane odręcznie. Co najmniej połowa prac powinna być wykonana ołówkiem grafitowym na białym kartonie. Technika pozostałych prac jest dowolna. Wymagania te nie dotyczą dodatkowych prac plastycznych o których mowa powyżej, którymi może być uzupełnione portfolio
  • Zdjęcia prac wchodzących w zakres portfolio powinny cechować się następującymi parametrami:
   • rozdzielczość od 12M 3968x2976 (4:3) do 13M 4160x3120 (4:3);
   • bez znacznika GPS;
   • bez wykrywania uśmiechów;
   • bez retuszu.
  • Ustawienia kadru:
   • obowiązuje zdjęcie w trybie kolorowym;
   • zakazane jest używanie filtrów i programów specjalnych;
   • zakazane jest dodawanie jakichkolwiek znaków wodnych, a także opisów, w tym dat, danych lokalizacyjnych itp.;
   • zaleca się wykonanie zdjęć na zewnątrz, w jasnym świetle dziennym, z unikaniem ekspozycji rysunków na bezpośrednie światło słoneczne;
   • obiektyw należy skierować pod kątem prostym na środek arkusza – należy unikać zbiegów poziomych i pionowych.

Fotografie / skany rysunków wchodzących w zakres portfolio należy połączyć w JEDEN plik formatu pdf.
Celem przygotowania portfolio kandydat może skorzystać z dowolnego oprogramowania płatnego lub darmowego. Przykładowe darmowe oprogramowanie mogące służyć do tego celu można pobrać z wykorzystaniem poniższego linku: https://www.pdfforge.org/pdfcreator/download

Plik zawierający portfolio należy nazwać w następujący sposób:
P-NAZWISKO KANDYDATA-IMIĘ KANDYDATA-NR. PASZPORTU KANDYDATA

Skan oświadczenia o samodzielnym wykonaniu portfolio stanowić musi odrębny plik formatu pdf.
UWAGA: Przed zeskanowaniem oświadczenie należy wypełnić i własnoręcznie podpisać.
Niepodpisane oświadczenie jest nieważne.
Plik zawierający oświadczenie należy nazwać w następujący sposób:
O-NAZWISKO KANDYDATA-IMIĘ KANDYDATA-NR PASZPORTU KANDYDATA

Oświadczenie kandydata:

Prace wchodzące w skład portfolio należy sfotografować lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną przez WeTransfer na adres adebska@pk.edu.pl

Kierunki: Informatyka oraz Matematyka stosowana – studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim

 • WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO Z MATEMATYKI -> pobierz
  • Wgląd do prac w dniu 10 lipca w godzinach 11.00 - 12.00 w sali N budynek Wydziału Architektury PK lewy parter na ulicy Warszawskiej 24
 • termin rekrutacji: 1 maja do 22 czerwca 2023r. do godziny 15:00
 • Kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów kończących szkołę średnią w Ukrainie w roku 2022 oraz 2023: zdanie egzaminu wstępnego z matematyki, który odbędzie się 30 czerwca 2023r. od godziny 9:00 do 12:00. Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym na Kampusie PK przy ul. Warszawskiej 24, budynek GIL, sala S1. Kandydaci powinni przyjść z dokumentem tożsamości pół godziny wcześniej. Do przyjęcia zostaną zakwalifikowani kandydaci z najwyższymi wynikami, przy czym minimalny próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia wynosi 80%
 • Kryteria kwalifikacyjne kandydatów z Ukrainy, którzy skończyli szkołę średnią przed 2022r.: minimum 180 punktów z matematyki na egzaminie ZNO
 • Kryteria kwalifikacyjne dla pozostałych kandydatów: minimum 80% z matematyki na egzaminie maturalnym lub świadectwie ukończenia szkoły średniej (dotyczy krajów, w których nie ma egzaminów maturalnych lub egzaminów wstępnych na uczelnie)
 • Kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów zdających polską maturę: minimum 80% z matematyki na poziomie rozszerzonym
 • Limit miejsc: Informatyka studia stacjonarne – 10, Matematyka stosowane studia stacjonarne – 6
 • Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego dla osób, które nie mają certyfikatu z listy: https://dwm.pk.edu.pl/index.php/dokumenty-potwierdzajace-znajomosc-jezyka/ odbędzie się:
  • 26.06.2023r. - egzamin pisemny
  • 27.06.2023r. - egzamin ustny

Kierunek: Informatyka w języku polskim – studia stacjonarne II stopnia

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2023r.
 • kryteria kwalifikacyjne: kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy inżynieria uzyskany na kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, informatyka przemysłowa, inżynieria internetu lub kierunkach pokrewnych, czyli takich, dla których:
  • co najmniej 50% efektów uczenia się przypisane jest do dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja, lub
  • co najmniej 60% efektów uczenia się przypisane jest w sumie do dyscyplin naukowych informatyka techniczna i telekomunikacja oraz informatyka.
 • próg punktowy: kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie jeśli ich średnia z toku studiów pierwszego stopnia wynosi co najmniej 80%.

Kierunek: Informatyka – studia niestacjonarne I lub II stopnia

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2023r.
 • przyjęcie na studia odbywa się w ramach indywidualnej decyzji Dziekana Wydziału w oparciu o analizę dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia.

Kierunek: Elektrotechnika i automatyka – studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2023r.
 • kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów zdających maturę polską/zagraniczną lub egzamin wstępny na studia obowiązkowy w kraju ukończenia szkoły średniej: matematyka na poziomie rozszerzonym – co najmniej 60%. Wymagana liczba punktów pozwalająca na kwalifikację będzie wynikała z listy rankingowej
 • kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów kończących szkołę średnią w krajach, w których nie przeprowadzany jest egzamin maturalny lub wstępny na studia: minimum ocena 4.0 z matematyki. Wymagana liczba punktów pozwalająca na kwalifikację będzie wynikała z listy rankingowej.

Kierunek: Informatyka w inżynierii komputerowej – studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2023r.
 • kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów zdających maturę polską/zagraniczną lub egzamin wstępny na studia obowiązkowy w kraju ukończenia szkoły średniej: matematyka na poziomie rozszerzonym – co najmniej 75%. Wymagana liczba punktów pozwalająca na kwalifikację będzie wynikała z listy rankingowej
 • kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów kończących szkołę średnią w krajach, w których nie przeprowadzany jest egzamin maturalny lub wstępny na studia: minimum ocena 5.0 z matematyki. Wymagana liczba punktów pozwalająca na kwalifikację będzie wynikała z listy rankingowej.

Kierunek: Elektrotechnika i automatyka – studia niestacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2023r.
 • kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów zdających maturę polską/zagraniczną lub egzamin wstępny na studia obowiązkowy w kraju ukończenia szkoły średniej: matematyka na poziomie rozszerzonym – co najmniej 40%. Wymagana liczba punktów pozwalająca na kwalifikację będzie wynikała z listy rankingowej
 • kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów kończących szkołę średnią w krajach, w których nie przeprowadzany jest egzamin maturalny lub wstępny na studia: minimum ocena 4.0 z matematyki. Wymagana liczba punktów pozwalająca na kwalifikację będzie wynikała z listy rankingowej.

Kierunek: Informatyka w inżynierii komputerowej – studia niestacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2023r.
 • kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów zdających maturę polską/zagraniczną lub egzamin wstępny na studia obowiązkowy w kraju ukończenia szkoły średniej: matematyka na poziomie rozszerzonym – co najmniej 55%. Wymagana liczba punktów pozwalająca na kwalifikację będzie wynikała z listy rankingowej
 • kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów kończących szkołę średnią w krajach, w których nie przeprowadzany jest egzamin maturalny lub wstępny na studia: minimum ocena 4.0 z matematyki. Wymagana liczba punktów pozwalająca na kwalifikację będzie wynikała z listy rankingowej.

Kierunki: Budownictwo oraz Transport – studia stacjonarne I stopnia, gdzie pierwszy rok będzie prowadzony w języku ukraińskim studia te skierowane są do kandydatów, którzy przyjechali do Polski po 24.02.2022r., posiadają numer pesel wraz ze statusem UKR i nie posiadają innego ważnego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności wymienionego w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (np. Karta Polaka czy karta stałego pobytu)

 • LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA KIERUNEK BUDOWNICTWO - studia w języku ukraińskim na pierwszym roku -> pobierz
 • termin rekrutacji: 1 maja do 6 lipca 2023r. do godziny 15:00
 • kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów z Ukrainy: zdanie egzaminu wstępnego z matematyki. Minimalny próg punktowy wyniku egzaminu to 130 punktów (65%).
 • egzamin z Matematyki dla kandydatów na studia prowadzone w języku ukraińskim na pierwszym roku odbędzie się 10 lipca 2023 r. o godz. 10:00, w sali nr 406 w budynku głównym PK.  Egzamin potrwa 2 godziny. W celu weryfikacji kandydatów prosimy o zgłoszenie się do sali 406 o godz. 9:00 wraz z paszportem lub dowodem osobistym. Na egzaminie nie wolno korzystać z telefonów komórkowych. Należy mieć ze sobą długopis i ewentualnie wodę do picia.
 • termin dostarczenia oryginałów wszystkich dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski do Działu Współpracy Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie od 16 sierpnia do 1 września 2023r. przy czym osoby, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia zostaną przydzielone na podstawie numerów UID do konkretnego dnia, w którym mają złożyć oryginały dokumentów
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B2: kandydaci obowiązkowo muszą przystąpić do egzaminu testowego, który odbędzie się w styczniu 2024r. Egzamin testowy będzie przeprowadzony na takim samym poziomie jak test właściwy. Koszt egzaminu to 50EUR/220PLN obowiązkowy dla każdego kandydata, nie obowiązuje zwolnienie z tej opłaty. Kandydaci, którzy zdadzą egzamin w terminie testowym na poziomie B2, nie będą musieli ponownie do niego przystępować w czerwcu 2024r.
 • minimalna liczba kandydatów: Budownictwo – 18, Transport – 18
  maksymalna liczba kandydatów: Budownictwo – 72, Transport – 36
 • czesne za studia wynosi 2000EUR/rok. 20% przyjętych w roku akademickim 2023/24 na dany kierunek studiów z najlepszym wynikiem egzaminu z matematyki może ubiegać się o umorzenie odpłatności za I rok studiów. Co rok odpłatność dla przyjętych w roku akademickim 2023/24 będzie mogła być umarzana dla 20% najlepszych (wg średniej z toku studiów) studentów danego kierunku.
 • dyżur telefoniczny w języku ukraińskim pod numerem: +48 12 628 23 04:
  • 06.06.2023r.: 12:00 - 13:00
  • 13.06.2023r.: 12:00 - 13:00
  • 15.06.2023r.: 10:00 - 11:00
  • 20.06.2023r.: 10:00 - 11:00
  • 27.06.2023r.: 10:00 - 11:00

Kierunek Budownictwo lub Transport – studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim lub angielskim

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2023r.
 • kryteria kwalifikacyjne: wysoka ocena z matematyki na egzaminie maturalnym lub świadectwie ukończenia szkoły średniej. Decyzja o przyjęciu następuje w toku indywidualnej decyzji Dziekana WIL.

Kierunki:  Fizyka techniczna, Nanotechnologie i nanomateriały., Inżynieria materiałowa – studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2023r.
 • kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów zdających maturę zagraniczną lub polską: wskaźnik rekrutacyjny w=w1+w2, gdzie w1 to przedmiot obowiązkowy matematyka, w2 przedmiot dodatkowy fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia albo biologia (dotyczy kierunku inżynieria materiałowa)
 • kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów kończących szkołę średnią w kraju, gdzie nie ma matury lub egzaminu wstępnego na studia: ocena z matematyki na świadectwie ukończenia szkoły średniej na poziomie co najmniej 50%.

Kierunki: Inżynieria środowiska, Inżynieria i gospodarka wodna, Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, Energetyka, Geoinformatyka, Gospodarka przestrzenna, Inżynieria czystego powietrza – studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2023r.
 • kryteria kwalifikacyjne: wynik z matematyki na maturze zagranicznej/polskiej lub ocena z matematyki na świadectwie (dotyczy krajów, w których nie są przeprowadzane egzaminy maturalne lub wstępne na studia) – minimum 50%. Ostateczną decyzję podejmie Prodziekan Wydziału.

Kierunki: Inżynieria środowiska, Energetyka – studia niestacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2023r.
 • kryteria kwalifikacyjne: wynik z matematyki na świadectwie maturalnym lub ocena z matematyki na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dotyczy krajów, w których nie są przeprowadzane egzaminy maturalne lub wstępne na studia) – minimum 50%. Ostateczną decyzję podejmie Prodziekan Wydziału.

Kierunki: Inżynieria środowiska, Energetyka – studia niestacjonarne II stopnia prowadzone w języku polskim

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2023r.
 • kryteria kwalifikacyjne: analiza kierunku studiów i suplementu.

Kierunki: Biotechnologia, Inżynieria chemiczna i procesowa, Technologia chemiczna – studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2023r.
 • kryteria kwalifikacyjne: oceny na świadectwie maturalnym z dwóch spośród przedmiotów: chemia, matematyka, fizyka, biologia – średnia z dwóch wybranych przedmiotów równa lub większa od 3,5 po przeliczeniu na skalę ocen od 2 do 5.

Wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia za wyjątkiem Inżynierii wzornictwa przemysłowego prowadzone w języku polskim i angielskim

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2023r.
 • kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów zdających maturę polską/zagraniczną lub egzamin wstępny na studia obowiązkowy w kraju ukończenia szkoły średniej: przedmiot obowiązkowy, z którego będzie liczona liczba punktów - matematyka 
 • kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów kończących szkołę średnią w krajach, w których nie przeprowadzany jest egzamin maturalny lub wstępny na studia: przedmiot obowiązkowy, z którego będzie liczona liczba punktów – ocena z matematyki
 • progi punktowe na poszczególne kierunki zostaną podane w późniejszym terminie.

Kierunek: Inżynieria wzornictwa przemysłowego – studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim

 • termin rekrutacji: 1 maja do 31 lipca 2023r.
 • kryteria kwalifikacyjne: ocena portfolio kandydata oraz wyniki z egzaminu maturalnego, egzaminu wstępnego na studia lub oceny z matematyki na świadectwie ukończenia szkoły średniej w zależności od kraju, w którym kandydat ukończył szkołę
 • portfolio w formie elektronicznej należy przesłać mailowo do pani Kingi Nałęcz- Nieniewskiej: kinga.nalecz-nieniewska@pk.edu.pl do 31 lipca. Ocena portfolio nastąpi we wrześniu.
 • zakres wymagań i sposób przeprowadzenia oceny portfolio:
  • ocena merytoryczna portfolio kandydata pod względem kompletności i zgodności z obowiązującymi kryteriami dokonywana jest przez Wydziałową Komisję Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału. Decyzje dotyczące ocen portfolio podejmowane przez tę komisję są ostateczne;
  • termin i forma składania portfolio zostanie podany i ogłoszony nie później niż na 1 miesiąc przed terminem oceny;
  • wraz z portfolio kandydaci zobowiązani są do złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia Rektora PK w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/24, w którym kandydat oświadczy, że załączone do portfolio prace zostały wykonane przez kandydata osobiście;
  • portfolio powinno zawierać własne prace przedstawione w postaci rysunków, szkiców, reprodukcji oraz fotografii. Portfolio powinno zawierać 21 kart, z których:
   • karta 1 powinna zawierać zdjęcie, imię i nazwisko kandydata oraz informacje o zainteresowaniach kandydata;
   • karty 2-11 powinny przedstawiać prezentacje prac własnych (prace plastyczne, obrazy, fotografie w tym fotografie prac własnych takich jak rzeźby, makiety itp.);
   • karty 12-21 powinny przedstawiać projekty, pomysły, koncepcje przedmiotów użytkowych przedstawione na rysunkach, szkicach, fotografiach makiet itp.
  • żadna z kart 2-21 nie może być podpisana ani w jakikolwiek sposób oznaczona. Ponadto karta 1 nie może być trwale połączona z pozostałymi kartami
  • portfolio będzie oceniane według następujących kryteriów:
   • karty 2-11: stopień oryginalności prac, estetyka prac, technika wykonania; 0-25 pkt,
   • karty 11-21: własne pomysły przedmiotów użytkowych, realizacje prototypowe, zainteresowanie innowacjami, 0-25 pkt.
   • maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać wynosi 50, przy czym minimalna liczba punktów, którą kandydat musi uzyskać, aby brać udział w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 20.
  • ogłoszenie wyników oceny portfolio nastąpi w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji
  • kandydaci mają prawo do osobistego wglądu w indywidualne protokoły oceny portfolio w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku, zgodnie z wzorem umieszczonym w serwisie rekrutacyjnym PK;
  • w przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu wydanego poza granicami Polski, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyniki uzyskane przez kandydata w ramach egzaminu maturalnego lub jego odpowiednika w systemie edukacyjnym poza granicami Polski z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez komisję rekrutacyjną.

W razie pytań, skontaktuj się z osobą zajmującą się rekrutacją na wydział, na który chcesz aplikować:

Anna Dębska adebska@pk.edu.pl +48 12 628 30 44  - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej;

Kinga Nałęcz - Nieniewska  kinga.nalecz-nieniewska@pk.edu.pl +48 12 628 29 19 - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydział Mechaniczny;

Agnieszka Piekarz agnieszka.piekarz@pk.edu.pl tel. +48 12 628 20 09 - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji.