Facebook yt_logo_rgb_light LinkedIn

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

Numer telefonu:
+48 12 628 29 19
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09

Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Studia I stopnia

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/24

W razie szczegółowych pytań proszę się skontaktować z osobą odpowiedzialną za rekrutację na poszczególne wydziały:

Anna Dębska adebska@pk.edu.pl +48 12 628 30 44  - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej;
Kinga Nałęcz - Nieniewska  kinga.nalecz-nieniewska@pk.edu.pl +48 12 628 29 19 - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydział Mechaniczny;
Agnieszka Piekarz agnieszka.piekarz@pk.edu.pl tel. +48 12 628 20 09 - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji.

OFERTA STUDIÓW I STOPNIA W JĘZYKU POLSKIM

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Architektura - brak specjalności - studia I stopnia 4-letnieArchitektura - brak specjalności - studia I stopnia 4-letnie
Architektura krajobrazu - brak specjalności - studia I stopnia 3,5-letnieArchitektura krajobrazu - brak specjalności - studia I stopnia 3,5-letnie
 • ARCHITEKTURA

Kierunek Architektura oferuje szerokie wykształcenie ogólne, artystyczne i techniczne. Kształtuje umiejętności projektowe oraz kompetencje społeczne w 4 podstawowych blokach: architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego oraz ochrony i konserwacji zabytków, wszystkie z uwzględnieniem zagadnień kształtowania krajobrazu. Program studiów kierunku Architektura zapewnia wykształcenie wysokiej klasy specjalistów do wykonywania zawodu zaufania społecznego, rozumiejących znaczenie wartości kulturowych w globalizującym się świecie, otwartych na permanentne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności praktycznych, kierujących się uniwersalnymi zasadami etyki w realizacji potrzeb jednostek i grup społecznych.

Kierunek Architektura prowadzony na Wydziale Architektury PK jest notyfikowany przez Komisję Europejską. Oznacza to, że dyplomy ukończenia studiów na tym kierunku są uznawane w całej Unii Europejskiej.

Absolwenci kierunku Architektura otrzymują również dyplom Royal Institute of British Architects, dający podstawy do wykonywania zawodu architekta na całym świecie.

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej to jedyny w Polsce kierunek prowadzony na Wydziale Architektury, stąd jego unikatowy techniczno-artystyczno-przyrodniczy charakter. Te nowoczesne interdyscyplinarne studia, pozwalają zdobyć umiejętności projektowe pozwalające reagować i odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. To wyzwania związane z rozwojem urbanizacji, koniecznością poprawy stanu środowiska i jakości życia. Połączenie wiedzy o naturze, umiejętności technicznych i artystycznych pozwala naszym absolwentom projektować pięknie i mądrze, ze świadomością uwarunkowań środowiskowych i społecznych. Dzięki temu, że kierunek realizowany jest na politechnice nasi absolwenci dobrze odnajdują się w inżynierskich zespołach projektowych.

Uczymy całościowego projektowania krajobrazu w różnych skalach, od ogrodu po park. Pracujemy w małych grupach łączących atuty pracowni artystycznych i zespołów inżynieryjnych. Nasza kadra, to wysokiej klasy specjaliści, naukowcy i praktycy.

Jako jedyni w Polsce kształcimy w oparciu o standardy europejskie. Świadczy o tym akredytacja International Federation of Landscape Architects IFLA Europe. Nieprzerwanie od 2010 cieszymy się uznaniem tej międzynarodowej organizacji wyrażanym akredytacją programu studiów, co otwiera drzwi do kontynuowania edukacji i pracy na całym świecie.

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Informatyka - brak specjalności - studia I stopnia 3,5-letnieInformatyka - brak specjalności - studia I stopnia 4-letnie
Matematyka stosowana - specjalności: matematyka w finansach i ekonomii, analityka danych, matematyka z informatyką - studia I stopnia 3,5-letnie-
 • INFORMATYKA

Studia na kierunku Informatyka przygotowują absolwentów do pracy w szeroko pojętej branży IT. Dzieje się tak za sprawą dopasowania standardów nauczania do oczekiwań rynku pracy. Kształcenie umiejętności własnego rozwoju zapewnia studentom otwartość na nowe technologie informatyczne. Ukończenie studiów pierwszego stopnia (studia inżynierskie bez podziału na specjalności) daje podstawy do pracy w każdej gałęzi informatyki. Studia drugiego stopnia na jednej z pięciu specjalności umożliwiają rozwój ukierunkowanych zainteresowań, zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz udział w badaniach naukowych z zakresu danej specjalności. Zróżnicowane programy nauczania zapewniają elastyczność, dostosowanie kształcenia do zmieniających się warunków i rozwoju technologicznego w informatyce.

 • MATEMATYKA STOSOWANA
  • analityka danych - absolwent posiada umiejętności analizowania problemów praktycznych z wykorzystaniem narzędzi matematycznych i informatycznych (R, Python, Matlab); posiada praktyczne umiejętności niezbędne do analizy i opracowania danych statystycznych, wizualizacji wyników i przygotowania raportów; posiada umiejętność stosowania metod eksploracji danych i analizowania dużych zbiorów danych (Big Data); posiada wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi baz danych; posiada umiejętność wykorzystywania w analizie danych metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.
  • matematyka w finansach i ekonomii - absolwent zna prawa makroekonomii i mikroekonomii, ma wiedzę o mechanizmach funkcjonowania instytucji finansowych, bankowych i ubezpieczeniowych; posiada umiejętności wykorzystania narzędzi matematycznych i informatycznych w rozwiązywaniu problemów praktycznych z zakresu ekonomii, finansów i ubezpieczeń; zna podstawowe zagadnienia prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i poruszaniem się na rynkach finansowo-ubezpieczeniowych.
  • matematyka z informatyką - absolwent zna matematyczne podstawy programowania, w szczególności podstawy algorytmiki i teorii złożoności; opanował praktyczne podstawy technik obliczeniowych i programowania; posiada umiejętności programistyczne (w zakresie cyber-bezpieczeństwa, sieci, interfejsów itp); posiada wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi baz danych; potrafi wykorzystywać metody sztucznej inteligencji.
Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Elektrotechnika i automatyka - specjalności: automatyka w układach elektrycznych, inżynieria systemów elektrycznych, elektromobilność - studia I stopnia 3,5-letnieElektrotechnika i automatyka - specjalności: automatyka w układach elektrycznych, inżynieria systemów elektrycznych, elektromobilność - studia I stopnia 4-letnie
Informatyka w inżynierii komputerowej - brak specjalności - studia I stopnia 3,5-letnieInformatyka w inżynierii komputerowej - brak specjalności - studia I stopnia 4-letnie
 • ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA

Kierunek studiów Elektrotechnika i automatyka zapewnia wykształcenie specjalistów wyposażonych w poszukiwane na rynku pracy kompetencje, niezbędne do wykonywania prac inżynierskich z zakresu: konstrukcji i kreślenia schematów obwodów elektrycznych ideowych i montażowych; konstrukcji i eksploatacji transformatorów, maszyn elektrycznych i układów napędowych; metod sterowania analogowego i cyfrowego elektrycznych układów napędowych; modelowania układów elektrycznych w automatyce przemysłowej; techniki mikroprocesorowej; projektowania układów do przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej; analizy przebiegów elektrycznych w dziedzinie czasu i częstotliwości; projektowania i konstruowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i magnetycznych; projektowania i obsługi układów elektrycznych i energoelektronicznych.

W  trakcie studiów możliwe jest uzyskanie uprawnień elektroinstalacyjnych SEP co stanowi dodatkowy atut przy staraniach o pracę. Absolwenci kierunku  są  przygotowani do pracy w każdej  gałęzi nowoczesnej gospodarki, która nie może się rozwijać bez udziału dobrze wykształconych inżynierów elektryków. Absolwenci są przygotowani do podejmowania i realizacji samodzielnych zadań inżynierskich, jak również twórczej pracy zespołowej.

 • INFORMATYKA W INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ

Kierunek Informatyka w inżynierii komputerowej o profilu akademickim realizuje pełny program studiów I stopnia w zakresie Informatyki w odniesieniu do inżynierii, tzn. działalności zajmującej się rozwojem techniki i technologii.

W szczególności inżynieria komputerowa zajmująca się projektowaniem i konstrukcją nowoczesnych rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej z zakresu informatyki i elektronicznej techniki cyfrowej, dostarcza produktów i narzędzi dla współczesnej inżynierii, jakimi są systemy komputerowe: uniwersalne i otwarte, w tym internet przedmiotów oraz chmury i mgły obliczeniowe oraz specjalizowane i wbudowane, w tym scalone, mikroelektroniczne, reaktywne i czasu rzeczywistego.

Inżynierowie naszego kierunku posiadają wiedzę z inżynierii oprogramowania, która integruje czynnik (ang. ware) sprzętowy (ang. hardware), programowy (ang. software) i sieciowy (ang. netware) współczesnych systemów komputerowych oraz wskazuje i rozwiązuje problemy tzw. czynnika ludzkiego (ang. peopleware) – w praktycznych aspektach informatyki.

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Budownictwo - brak specjalności - studia I stopnia 3,5 letnieBudownictwo - brak specjalności - studia I stopnia 4,5-letnie
Transport - brak specjalności - studia I stopnia 3,5-letnieTransport - brak specjalności - studia I stopnia 4,5 letnie
 • BUDOWNICTWO

Ukończenie kierunku Budownictwo zapewnia uzyskanie kwalifikacji do projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, kierowania pracami w zakresie ich wykonania, remontów, użytkowania, pełnienia pomocniczych lub współautorskich działań twórczych, współdziałania przy projektowaniu procesów technologicznych w wytwórniach materiałów i konstrukcji budowlanych, użytkowania systemów informatycznych mających zastosowanie w budownictwie. Absolwenci kierunku Budownictwo zapoznają się z organizacją przemysłu budowlanego, procedurami realizacji obiektów budowlanych i obowiązującymi przepisami budowlanymi. Są przygotowani, by mogli zaplanować przebieg budowy, sporządzić kosztorys, a z chwilą otrzymania kontraktu realizować go umiejętnie zarządzając ludźmi, sprzętem i kosztami. Potrafią posługiwać się współcześnie stosowanym oprogramowaniem służącym do szeroko rozumianego, komputerowo wspomaganego projektowania konstrukcji inżynierskich (CAD, BIM), umożliwiającym m. in. sprawne kreślenie, obliczanie oraz sprawdzanie spełnienia normowych warunków nośności i użytkowania. Uzyskana wiedza bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.

 • TRANSPORT

Studia na kierunku Transport kształcą specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego i lotniczego z uwzględnieniem infrastruktury, zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych. Absolwenci posiadają kwalifikacje w dziedzinie zarządzania i sterowania transportem z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych. Absolwenci kierunku Transport, dzięki wszechstronnemu wykształceniu technicznemu wzbogaconemu wiedzą organizacyjną, prawną i ekonomiczną, są przygotowani do pracy w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych; w przedsiębiorstwach przewozowych i spedycyjnych oraz własnych tego typu firmach; w działach transportu i logistyki przedsiębiorstw, w tym w miejskich zarządach dróg; w specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej; w biurach urbanistycznych; w przedsiębiorstwach przewozów pasażerskich; w centrach logistycznych, a nawet w policji.

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Inżynieria materiałowa - specjalności: materiały i technologie przyjazne środowisku, materiały konstrukcyjne i kompozyty, technologie druku 3D - studia I stopnia 3,5-letnieInżynieria materiałowa - specjalności: inżynieria spajania materiałów, materiały i technologie przyjazne środowisku, materiały konstrukcyjne i kompozyty - studia I stopnia 3,5-letnie
Fizyka techniczna - specjalności: modelowanie komputerowe, nowoczesne materiały i nanotechnologie - studia I stopnia 3,5-letnie-
Nanotechnologie i nanomateriały - specjalność: inżynieria nanostruktur - studia I stopnia 3,5-letnie-

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Postęp cywilizacji związany jest nierozerwalnie z rozwojem materiałów oraz stawianiem przed nimi coraz bardziej wyrafinowanych wymagań. Trudno sobie wyobrazić rozwój techniczny bez zastosowania nowoczesnych materiałów. Misją dyscypliny Inżynieria Materiałowa jest poszukiwanie nowych materiałów o szczególnych właściwościach, poprawianie właściwości już istniejących materiałów, rozwijanie technologii ich wytwarzania oraz przetwarzania, a niejednokrotnie rozwiązywanie problemów technologicznych i materiałowych we współpracy z przemysłem. Studiując Inżynierię Materiałową dowiesz się jakimi materiałami dysponuje człowiek, jak się je wytwarza oraz kształtuje ich właściwości, a także gdzie można je zastosować. Jest to wiedza niezbędna w każdym rodzaju przemysłu, gdzie materiał stanowi podstawę produkcji. Na każdym etapie pracy z materiałem konieczna jest znajomość właściwości materiału, sposobów jego przetwarzania, a problemy o podłożu materiałowym są stałym elementem procesu produkcyjnego. Dlatego inżynierowie o wykształceniu materiałowym są niezbędni i stanowią podstawę zespołów inżynierskich odpowiedzialnych za procesy produkcyjne. Jeśli nie boisz się wyzwań oraz jesteś osobą kreatywną, z pasją i wyobraźnią to studia na kierunku Inżynieria Materiałowa mogą być początkiem Twojej przygody zawodowej, w której będziesz łączyć prestiż z ciągłym samorozwojem.

 • FIZYKA TECHNICZNA

Celem studiów na tym kierunku jest wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętność rozumienia, samodzielnego formułowania i rozwiązywania konkretnych problemów fizycznych i technicznych. Pierwsze dwa lata studiów obejmują m.in. kursy analizy matematycznej, fizyki ogólnej, języków programowania, elektroniki i elektrotechniki. Absolwent będzie przygotowany teoretycznie i praktycznie do korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej, technicznych systemów diagnostycznych i zaawansowanych technik komputerowych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w: laboratoriach badawczo rozwojowych, przemysłowych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna powinni uzyskać zdolność łatwego przystosowywania się do stale zmieniających się wymagań rynku pracy.

 • NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY

Jakość dostępnych materiałów niejednokrotnie warunkowała możliwości realizacji projektów inżynierskich zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Rozwój fizyki i chemii przyczynił się do rozwoju wiedzy na temat budowy materiałów, ich właściwości i metod ich charakteryzacji. Zrozumienie budowy materiałów i rozwój metod badawczych pozwala wytwarzać coraz lepsze materiały a nawet projektować materiały o niespotykanych wcześnie właściwościach Mechanika kwantowa pozwoliła przewidzieć, że materiały o wymiarach nanometrowych posiadają odmienne właściwości od tych samych materiałów w skali makro. Wytwarzaniem, badaniem i projektowaniem takich materiałów zajmuje się nanotechnologia, która w chwili obecnej jest postrzegana, jako ta dziedzina nauki i techniki, która warunkuje rozwój nowoczesnej gospodarki.

Absolwenci kierunku Nanotechnologie i Nanomateriały mają łatwość przystosowywania się do stale zmieniających się wymagań rynku pracy i są przygotowani do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim w różnych dziedzinach przemysłu związanych z wytwarzaniem i stosowaniem nanomateriałów.

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Energetyka - specjalności: energetyka niekonwencjonalna, systemy i urządzenia energetyczne - studia I stopnia 3,5-letnieEnergetyka - specjalności: energetyka niekonwencjonalna; instalacje, systemy i urządzenia grzewcze - studia I stopnia 4-letnie
Geoinformatyka - brak specjalności - studia I stopnia 3,5-letnie-
Inżynieria i gospodarka wodna - brak specjalności - studia I stopnia 3,5-letnie-
Inżynieria środowiska - specjalności: ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja; hydroinżynieria; zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów - studia I stopnia 3,5-letnieInżynieria środowiska - specjalność: technologie i instalacje w inżynierii środowiska - studia I stopnia 4-letnie
Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna - brak specjalności - studia I stopnia 3,5-letnie-
 • ENERGETYKA

Sprawne funkcjonowanie gospodarki jest i będzie uzależnione od energetyki, dlatego tak ważne jest zapewnienie zaplecza energetycznego kraju. Ponadto, przed współczesnym światem w obszarze energetyki stoją duże wyzwania w związku z redukcją emisji szkodliwych substancji do atmosfery i ograniczoną ilością paliw kopalnych. Dzięki temu ukończenie kierunku energetyka stwarza szerokie perspektywy na rynku pracy.

Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Absolwenci dysponują specjalistycznymi umiejętnościami prowadzenia obliczeń, projektowania, badań oraz diagnostyki maszyn i urządzeń cieplnych. Studia na kierunku przygotowują również do projektowania instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych oraz wykorzystania szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii.

 • GEOINFORMATYKA

Na kierunku GEOINFORMATYKA kształceni są specjaliści dysponujący praktyczną znajomością technik kompleksowej teledetekcji, tzn. gromadzenia danych o geosferach (tj. atmosferze, litosferze i hydrosferze) oraz technik gromadzenia (w systemach bazodanowych) i dalszego przetwarzania cyfrowych geodanych (z zakresu geoinżynierii) i hydrodanych (z zakresu hydroinżynierii),  przygotowani do ich komputerowej wizualizacji, analizy i interpretacji.

W zakresie kompleksowej teledetekcji poznają oni i opanowują nowoczesne techniki geodezyjne (m.in. teledetekcję i fotogrametrię) oraz nieinwazyjne techniki geofizyczne.

Przetwarzanie, wizualizację i analizę geodanych i hydrodanych umożliwia im stosowanie technik informatycznych należących do Data Science (tj. do inżynierii i analizy danych), do których zaliczyć można m.in. cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów, zaawansowane programowanie, zagadnienia bazodanowe, systemy CAD i GIS, technologie internetowe.

 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Susze, powodzie i zmiany klimatyczne stanowią największe wyzwania współczesnych miast! Inżynieria i gospodarka wodna (IiGW) to studia, pozwalajace zrozumieć istotę i przyczyny tych zagrożeń. Dowiesz się jak projektować infrastrukturę miejską, wodną i zieleń, tak aby adaptować miasta do zmian klimatycznych. Największe polskie miasta opracowały plany adaptacji do zmian klimatu i rozpoczyna się proces przebudowy naszych miast w kierunku nowoczesnych i bezpiecznych Smart Cities – przyłącz się, zostań nowoczesnym inżynierem!

IiGW to kierunek na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK łączący wiedzę techniczną i wiedzę o środowisku. Absolwenci IiGW mają możliwość uzyskania uprawnień budowlanych, co jest dodatkowym atutem na rynku pracy.

 • INŻYNEIRIA ŚRODOWISKA

Kierunek Inżynieria Środowiska ma interdyscyplinarny charakter, już I stopień umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności projektanta korzystającego z najnowszych proekologicznych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań.

Absolwenci IŚ będą specjalistami w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych  i gazowych, a także projektowania i eksploatacji obiektów infrastruktury związanych m.in. z zaopatrzeniem w wodę i jej uzdatnianiem, oczyszczaniem ścieków czy unieszkodliwianiem odpadów. Ich kompetencje zawodowe uzależnione są od specjalności, którą wybiorą. Stworzyliśmy nowoczesny, praktycznie zorientowany program – skupiamy się na przedmiotach zawodowych, tym, co naprawdę potrzebne przyszłemu inżynierowi.

Kierunek przygotowuje do uzyskania uprawnień budowlanych (projektowych i wykonawczych) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Na kierunku kształceni są specjaliści odpowiedzialni za wprowadzanie w praktyce idei miast inteligentnych, ukierunkowanych na efektywne technicznie i ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w miastach, ale i na poziomie rozwiązań lokalnych.

Unikatowy, nowoczesny i praktycznie zorientowany program kształcenia powstał we współpracy z innymi jednostkami naukowymi (PAN) oraz partnerami gospodarczymi (MPWiK, MPO, MPEC, KHK), którzy są świadomi stawianych przed nimi zadań i chcą wykształcić swoje przyszłe kadry.

Kompetencje zdobyte w toku studiów przygotowują do realizacji praktycznych zadań inżynierskich związanych z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem systemów OZE, jak również elementów infrastruktury komunalnej.

Absolwenci potrafią dokonać identyfikacji zasobów i możliwości pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, a także porównywać i oceniać różne źródła energii oraz konsekwencje ich stosowania. Są przygotowani by projektować instalacje i systemy wykorzystujące OZE oraz przekształcać systemy tradycyjne na proekologiczne. To specjaliści od zastosowań nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w systemach komunalnych.

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Biotechnologia - specjalność: biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska - studia I stopnia 3,5-letnie-
Inżynieria chemiczna i procesowa - specjalności: inżynieria odnawialnych źródeł energii, inżynieria procesów technologicznych - studia I stopnia 3,5-letnie-
Technologia chemiczna - specjalności: analityka przemysłowa i środowiskowa, chemia i technologia kosmetyków, lekka technologia organiczna, procesy technologiczne i zarządzanie produkcją, technologia polimerów i biopolimerów - studia I stopnia 3,5-letnie-
 • BIOTECHNOLOGIA

Biotechnologia przemysłowa to dyscyplina nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową. Z definicji jest to dyscyplina na pograniczu biologii, chemii i inżynierii chemicznej, dlatego dbamy o wszechstronne wykształcenie Studentów na naszym kierunku, szczególnie w dziedzinach: genetyki, biochemii, mikrobiologii, bioinżynierii i inżynierii bioreaktorów, chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej, technologii organicznej oraz technologii biopolimerów.

Studenci kierunku Biotechnologia są przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych oraz do pracy w nowoczesnych laboratoriach badawczych. Posiadają umiejętności współpracy ze specjalistami z chemii, biologii, z technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i biotechnologii. Potrafią podjąć się kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą, jak również są przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Nowe technologie wymagają nowoczesnych rozwiązań aparaturowych. Dlatego priorytetowymi zadaniami realizowanymi podczas studiów są: inżynieria reaktorów chemicznych, inżynieria bioprocesowa, procesy adsorpcyjne i suszarnicze, niekonwencjonalne metody rozdziału mieszanin, odnawialne źródła energii, układy nanodyspersyjne oraz procesy i aparaty w ochronie środowiska. Absolwenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa z powodzeniem znajdują pracę w renomowanych firmach i biurach projektowych. Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska w dozorze technicznym, są też dyrektorami zakładów przemysłowych oraz właścicielami firm o profilu chemicznym.

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Studenci kierunku Technologia chemiczna zdobywają gruntowne wykształcenie zarówno z chemii jak i przedmiotów technicznych. Oprócz wiedzy teoretycznej nabierają również umiejętności praktycznych podczas realizacji dużej ilości godzin w zajęciach laboratoryjnych, komputerowych oraz projektowych. Absolwent tego kierunku ma dobre podstawy z chemii, fizyki i matematyki. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności pozwalają mu realizować się zarówno w zakresie działalności przemysłowo – produkcyjnej jak również projektowej, laboratoryjnej i naukowej.

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Automatyka i robotyka - specjalności: automatyzacja systemów wytwarzania, sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń, technologie informacyjne w systemach produkcyjnych - studia I stopnia 3,5-letnieAutomatyka i robotyka - specjalności: sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń, technologie informacyjne w systemach produkcyjnych - studia I stopnia 3,5-letnie
Informatyka stosowana - brak specjalności - studia I stopnia 3,5-letnie-
Inżynieria bezpieczeństwa - brak specjalności - studia I stopnia 3,5-letnie-
Inżynieria medyczna - specjalności: biomechanika, inżynieria kliniczna - studia I stopnia 3,5-letnie-
Inżynieria produkcji - specjalności: systemy CAD/CAM, systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa, techniki wytwarzania - studia I stopnia 3,5-letnie-
Inżynieria wzornictwa przemysłowego - brak specjalności - studia I stopnia 3,5-letnie-
Mechanika i budowa maszyn - specjalności: aparatura przemysłowa, komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie, mechanika konstrukcji i materiałów, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne - studia I stopnia 3,5-letnieMechanika i budowa maszyn - specjalności: mechanika konstrukcji i materiałów, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne - studia I stopnia 3,5-letnie
Pojazdy samochodowe - specjalności: budowa i badania pojazdów samochodowych, diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych, źródła napędu i mechatronika pojazdów samochodowych - studia I stopnia 3,5-letniePojazdy samochodowe - specjalności: budowa i badania pojazdów samochodowych, diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych - studia I stopnia 3,5-letnie
Środki transportu i logistyka - specjalności: automatyzacja logistycznych systemów transportowych, bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu, inżynieria pojazdów szynowych, logistyka i spedycja - studia I stopnia 3,5-letnieŚrodki transportu i logistyka - specjalności: bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu, logistyka i spedycja - studia I stopnia 3,5-letnie
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Kierunek Automatyka i Robotyka zapewnia wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje konieczne do wykorzystania profesjonalnych narzędzi wspomagających prace inżynierskie w zakresie projektowania innowacyjnych rozwiązań, integrowania oraz użytkowania układów i systemów automatyki i robotyki, w różnych obszarach działalności gospodarczej. 

Możliwość uzyskania w trakcie studiów uprawnień elektroinstalcyjnych SEP jest dodatkowym atutem na rynku pracy. Absolwenci AiR przygotowani są do pracy we wszystkich gałęziach nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w ramach czwartej rewolucji przemysłowej, czyli w okresie transformacji dla przemysłu 4.0

 • INFORMATYKA STOSOWANA

Program studiów obejmuje pełen wachlarz zagadnień ściśle informatycznych, jak: algorytmy i techniki oraz języki programowania, systemy operacyjne, sieci komputerowe, aplikacje internetowe, systemy mobilne, bazy danych, grafika komputerowa, projektowanie oraz administracja systemów komputerowych, metody obliczeniowe, statystyczne i elementy matematyki dyskretnej oraz sztucznej inteligencji. 
Ta szeroka wiedza informatyczna jest uzupełniona o podstawy wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej, mechaniki, budowy maszyn, inżynierii produkcji, zarządzania, modelowania oraz techniki pomiarowej.

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

W oparciu o szeroki zakres tematyczny studiów absolwent posiada umiejętność tworzenia instrukcji dotyczących bezpiecznej pracy na stanowiskach pracy, zdobywa on również podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem zewnętrznym.

Ogólny cel kształcenia na Kierunku obejmuje bezpieczeństwo zintegrowane w skład którego wchodzą:
• bezpieczeństwo pracy,
• bezpieczeństwo środowiska naturalnego,
• bezpieczeństwo technologiczne.

 • INŻYNIERIA MEDYCZNA

Rosnące znaczenie technik komputerowych i inżynieryjnych w medycynie oraz nieustanny rozwój technologii sprawia, że branża biomedyczna zyskuje na popularności. Jest jednym z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się światowych sektorów przemysłowych. Kierunek Inżynieria Medyczna oferuje specjalistyczne wykształcenie dla inżynierów umożliwiające podjęcie pracy w roli partnera dla środowiska medycznego w zakresie zarządzania placówkami służby zdrowia, tworzenia oprogramowania, projektowania, budowy, obsługi oraz konserwacji sprzętu medycznego.

Absolwent kierunku posiada szeroką i specjalistyczną wiedzę z zakresu podstaw metod numerycznych, projektowania wspomaganego komputerowo, biomechaniki inżynierskiej, anatomii, sztucznych narządów, mechaniki płynów oraz inżynierii biomateriałów.

 • INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia inżynierskie na kierunku inżynieria produkcji umożliwią uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z procesami i systemami produkcyjnymi. Przygotowują m.in. do: projektowania procesów technologicznych typowych dla wytwarzania części maszyn i urządzeń technologicznych, projektowania wyrobów, zarządzania procesami produkcyjnymi, udziału w pracach badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technicznych i organizacyjnych, udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego, zastosowania technik CAx w zagadnieniach inżynierii produkcji, organizowania, zarządzania i koordynowania zespołów pracowniczych.

 • INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego obejmuje dwa obszary kształcenia: nauki techniczne i sztukę w dziedzinie sztuk plastycznych. Jest prowadzony przez wysoko wykwalifikowaną kadrę posiadającą kompetencje nauk technicznych (pracownicy Politechniki Krakowskiej) oraz w zakresie sztuki (pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie).

W zakresie przedmiotów kierunkowych położono nacisk na równowagę między przedmiotami z obszaru nauk technicznych i sztuk plastycznych. W programie studiów przedmioty dla obu tych obszarów występują w podobnej liczbie godzin. Absolwent będzie miął wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na zaprojektowane produktu zgodnie z daną specyfiką techniczną oraz wymaganiami dotyczącymi ergonomii i estetyki. Ponadto program studiów stawia na pracę w multidyscyplinarnych zespołach projektowych.

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wykształcenie obejmuje wiedzę i umiejętności umożliwiające konstruowanie i przygotowanie produkcji maszyn urządzeń i instalacji w różnych gałęziach przemysłu zgodnie z wybraną specjalnością ale też łatwość przystosowania się do innych wymagań inżynierskich dzięki bardzo dobrej podbudowie teoretycznej.

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn jest kierunkiem łączącym tradycję Wydziału Mechanicznego z najbardziej nowoczesnymi trendami przemysłowymi i dydaktycznymi. Jest to kierunek nastawiony przede wszystkim na konstrukcje maszyn i urządzeń z solidną podbudową teoretyczną. Studia zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, techniki cieplnej i przepływowej, jak również specjalistyczne wykształcenie z konstrukcji maszyn, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, inżynierii bezpieczeństwa. Na wszystkich specjalnościach dużą uwagę kładzie się na symulacje komputerowe wytrzymałościowe, przepływowe i cieplne oraz projektowanie 3D.

 • POJAZDY SAMOCHODOWE

Kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim Pojazdy Samochodowe odpowiada na zidentyfikowane, rosnące zapotrzebowanie rynku oraz daje możliwość realizacji strategicznych celów gospodarczych Polski w zakresie rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, zaplecza serwisowego oraz infrastruktury komunikacyjnej. Wykształcony w tym kierunku przyszły inżynier ma podstawy do projektowania, wdrażania nowych, coraz bardziej skomplikowanych konstrukcji pojazdów, urządzeń mechatronicznych i zespołów napędowych z nowoczesnymi silnikami spalinowymi oraz hybrydowymi i elektrycznymi źródłami napędu pojazdów, obsługi istniejących i nowo wprowadzanych na rynek, nowatorskich rozwiązań środków transportu indywidualnego i zbiorowego oraz transportu towarów, a także obsługi i diagnozowania systemów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego i bezpieczeństwo ekologiczne.

 • ŚRODKI TRANSPORTU I LOGISTYKA

Środki transportu i logistyka to kierunek przekazujący specjalistyczną wiedzę inżynierską dotyczącą budowy i eksploatacji środków transportu wykorzystywanych do przemieszczania osób i ładunków. Środki te są podstawowymi elementami jednej z najważniejszych gałęzi gospodarki jaką jest Transport.

Studiując na tym kierunku nauczysz się również nowoczesnych technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, kształtowania systemów i technologii transportowych oraz organizacji procesów użytkowania i obsługi technicznej pojazdów lądowych i urządzeń transportowych. Tylko na tym kierunku prowadzona jest specjalność w systemie dualnym, czyli przy ścisłej współpracy nauki z przemysłem. Studenci korzystają z nowoczesnej bazy laboratoryjnej w tym pierwszego polskiego symulatora tramwaju.

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna (WIŚiE, WA, WIL) - brak specjalności - studia I stopnia 3,5-letnie-
Inżynieria czystego powietrza (WIŚiE, WM, WIL) - brak specjalności - studia I stopnia 3,5-letnie-
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

W Europie i krajach rozwiniętych rozpoczął się rozwój tzw. inteligentnych miast (ang. Smart Cities) powodujący zapotrzebowanie na inżynierów posiadających specyficzny zestaw kompetencji techniczno-planistycznych. Powinni oni swobodnie posługiwać się nowoczesnymi technikami i narzędziami oraz niekonwencjonalnymi technologiami podnoszenia jakości życia, efektywnie pracować w interdyscyplinarnych zespołach i integrować lokalne społeczności wokół rozwiązywania problemów.

Właśnie takich specjalistów, swobodnie poruszających się w bardzo rozległym obszarze działalności inżynierskiej, kształci Politechnika Krakowska na międzywydziałowym kierunku Gospodarka Przestrzenna– utworzonym dzięki współpracy trzech wydziałów: Architektury, Inżynierii Lądowej oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Są to studia skierowane do osób ambitnych, z wyobraźnią przestrzenną, chcących w przyszłości współkreować otoczenie w którym żyjemy, współtworzyć miasta i aglomeracje.

 • INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA

Kierunek ICzP zapewnia specjalistyczne wykształcenie przygotowujące do podejmowania w sposób kompleksowy działań na rzecz poprawy jakości powietrza, począwszy od identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprzez rozpoznanie mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu, po zaproponowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza.

W programie ujęto szeroki zakres elementów infrastruktury miast i innych jednostek osadniczych, co zapewnia całościowe podejście do problemu, począwszy od kompetencji planistycznych, aż do wykorzystania szybkiego rozwoju technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza i jej kontroli przy zmiennym wpływie sektora energetycznego, przemysłowego, bytowo-komunalnego i transportowego, jako źródeł odpowiedzialnych za jakość powietrza.

OFERTA STUDIÓW I STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Architektura - brak specjalności - studia I stopnia 4-letnieArchitektura - brak specjalności - studia I stopnia 4-letnie
Architektura krajobrazu - brak specjalności - studia I stopnia 3,5-letnie-
 • ARCHITEKTURA

Kierunek Architektura oferuje szerokie wykształcenie ogólne, artystyczne i techniczne. Kształtuje umiejętności projektowe oraz kompetencje społeczne w 4 podstawowych blokach: architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego oraz ochrony i konserwacji zabytków, wszystkie z uwzględnieniem zagadnień kształtowania krajobrazu. Program studiów kierunku Architektura zapewnia wykształcenie wysokiej klasy specjalistów do wykonywania zawodu zaufania społecznego, rozumiejących znaczenie wartości kulturowych w globalizującym się świecie, otwartych na permanentne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności praktycznych, kierujących się uniwersalnymi zasadami etyki w realizacji potrzeb jednostek i grup społecznych.

Kierunek Architektura prowadzony na Wydziale Architektury PK jest notyfikowany przez Komisję Europejską. Oznacza to, że dyplomy ukończenia studiów na tym kierunku są uznawane w całej Unii Europejskiej.

Absolwenci kierunku Architektura otrzymują również dyplom Royal Institute of British Architects, dający podstawy do wykonywania zawodu architekta na całym świecie.

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej to jedyny w Polsce kierunek prowadzony na Wydziale Architektury, stąd jego unikatowy techniczno-artystyczno-przyrodniczy charakter. Te nowoczesne interdyscyplinarne studia, pozwalają zdobyć umiejętności projektowe pozwalające reagować i odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. To wyzwania związane z rozwojem urbanizacji, koniecznością poprawy stanu środowiska i jakości życia. Połączenie wiedzy o naturze, umiejętności technicznych i artystycznych pozwala naszym absolwentom projektować pięknie i mądrze, ze świadomością uwarunkowań środowiskowych i społecznych. Dzięki temu, że kierunek realizowany jest na politechnice nasi absolwenci dobrze odnajdują się w inżynierskich zespołach projektowych.

Uczymy całościowego projektowania krajobrazu w różnych skalach, od ogrodu po park. Pracujemy w małych grupach łączących atuty pracowni artystycznych i zespołów inżynieryjnych. Nasza kadra, to wysokiej klasy specjaliści, naukowcy i praktycy.

Jako jedyni w Polsce kształcimy w oparciu o standardy europejskie. Świadczy o tym akredytacja International Federation of Landscape Architects IFLA Europe. Nieprzerwanie od 2010 cieszymy się uznaniem tej międzynarodowej organizacji wyrażanym akredytacją programu studiów, co otwiera drzwi do kontynuowania edukacji i pracy na całym świecie.

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Budownictwo - brak specjalności - studia I stopnia 3,5-letnie-
 • BUDOWNICTWO

Ukończenie kierunku Budownictwo zapewnia uzyskanie kwalifikacji do projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, kierowania pracami w zakresie ich wykonania, remontów, użytkowania, pełnienia pomocniczych lub współautorskich działań twórczych, współdziałania przy projektowaniu procesów technologicznych w wytwórniach materiałów i konstrukcji budowlanych, użytkowania systemów informatycznych mających zastosowanie w budownictwie. Absolwenci kierunku Budownictwo zapoznają się z organizacją przemysłu budowlanego, procedurami realizacji obiektów budowlanych i obowiązującymi przepisami budowlanymi. Są przygotowani, by mogli zaplanować przebieg budowy, sporządzić kosztorys, a z chwilą otrzymania kontraktu realizować go umiejętnie zarządzając ludźmi, sprzętem i kosztami. Potrafią posługiwać się współcześnie stosowanym oprogramowaniem służącym do szeroko rozumianego, komputerowo wspomaganego projektowania konstrukcji inżynierskich (CAD, BIM), umożliwiającym m. in. sprawne kreślenie, obliczanie oraz sprawdzanie spełnienia normowych warunków nośności i użytkowania. Uzyskana wiedza bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn - specjalności: mechanika obliczeniowa, konstrukcja maszyn - studia I stopnia 3,5-letnie-
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wykształcenie obejmuje wiedzę i umiejętności umożliwiające konstruowanie i przygotowanie produkcji maszyn urządzeń i instalacji w różnych gałęziach przemysłu zgodnie z wybraną specjalnością ale też łatwość przystosowania się do innych wymagań inżynierskich dzięki bardzo dobrej podbudowie teoretycznej.

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn jest kierunkiem łączącym tradycję Wydziału Mechanicznego z najbardziej nowoczesnymi trendami przemysłowymi i dydaktycznymi. Jest to kierunek nastawiony przede wszystkim na konstrukcje maszyn i urządzeń z solidną podbudową teoretyczną. Studia zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, techniki cieplnej i przepływowej, jak również specjalistyczne wykształcenie z konstrukcji maszyn, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, inżynierii bezpieczeństwa. Na wszystkich specjalnościach dużą uwagę kładzie się na symulacje komputerowe wytrzymałościowe, przepływowe i cieplne oraz projektowanie 3D.