numer telefonu:

12 628 30 44

12 628 20 09

12 628 25 22

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: bwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

FacebookLinkedInyt_logo_rgb_light
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Studia dyplomowe (BCs, MSc, PhD) - rok 2016/2017.
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne warianty studiów. Pięć Wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Informacje dla kandydatów



PROCEDURY APLIKACYJNE


Rekrutacja jest prowadzona w poniższych terminach, aczkolwiek kandydaci, których legalny pobyt na terytorium Polski wymaga posiadania wizy, powinni złożyć aplikację na studia odpowiednio wcześnie.

Więcej informacji na temat procedury otrzymania wizy, Karty Polaka, etc. można znaleźć na stronie:www.migrant.info.pl

TERMIN SKŁADANIA KOMPLETNYCH DOKUMENTÓW:

na studia rozpoczynające się w październiku - maj - 31 sierpień

na studia rozpoczynające się w lutym - 15 październik - 5 luty

OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE REKRUTACJI:

Anna Dębska adebska@pk.edu.pl +48 12 628 30 44  - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki;

Agnieszka Piekarz agnieszka.piekarz@pk.edu.pl tel. +48 12 628 20 09 - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji.

 

 PROCEDURY I FORMULARZE APLIKACYJNE

 

StopieńStudia w języku polskimStudia w języku angielskim
I stopień  Elektroniczna rejestracja na studia I stopnia w j.polskim ZAMKNIĘTA

Procedura aplikacyjna na studia I stopnia w j.polskim

Zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz na kierunek Nanomateriały i nanotechnologie na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki

Elektroniczna rejestracja na studia I stopnia w j. angielskim ZAMKNIĘTA

Procedura Aplikacyjna na studia I stopnia w j. angielskim

Zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

II stopień  Elektroniczna rejestracja na studia II stopnia w j. polskim ZAMKNIĘTA

Procedura aplikacyjna na studia II stopnia w j. polskim

Zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Elektroniczna rejestracja na studia II stopnia w j. angielskim ZAMKNIĘTA

Procedura aplikacyjna na studia II stopnia w j. angielskim

Zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

III level  Formularz aplikacyjny na studia III stopnia w j. polskim

Procedura aplikacyjna na studia III stopnia w j. polskim

Zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

nie dotyczy 

 Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej oraz z treścią umów z cudzoziemcami. Pliki są dostępne tutaj.

 

 OPŁATY ZA STUDIA DLA CUDZOZIEMCÓW

 

I i II stopień - Studia w języku polskim/ ceny za rok studiów podane w Euro 

WydziałStudia stacjonarne I i II stopniaStudia niestacjonarne I i II stopnia
Wydział Architektury  4000  4000 
Wydział Inżynierii Lądowej  2000  1500 
pozostałe Wydziały  2000  2000 

I i II stopień - Studia w języku angielskim/ ceny za rok studiów podane w Euro 

WydziałStudia stacjonarne I stopniaStudia stacjonarne II stopnia
Wydział Architektury   5000   5000 
Wydział Mechaniczny 3300  3300
Wydział Inżynierii Lądowej  3000  3000
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz Wydział Inżynierii Środowiska nie dotyczy 3000

Stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) w języku polskim/ ceny za rok studiów podane w Euro 

WydziałOpłata
Wydział Architektury oraz Wydział Inżynierii Środowiska 4000 
Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 2000 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej  1000 

 

Stacjonarne studia częściowe w języku angielskim/ ceny za semestr studiów podane w Euro 

WydziałStudia stacjonarne I stopniaStudia stacjonarne II stopnia
Wydział Architektury 2500  2500 
pozostałe Wydziały 2000  2000 

Kursy przygotowawcze i językowe oraz programy zamawiane w Międzynarodowym Centrum Kształcenia (MCK) - opłata semestralna w Euro 

KursRodzajOpłata
Kurs przygotowawczy do studiów I stopnia stacjonarny  1600 
Kurs przygotowawczy do studiów II stopnia stacjonarny  1600 
Kurs przygotowawczy do studiów III stopnia stacjonarny  2000 
Szkoły letnie oraz Kursy Języka i Kultury Polskiej 3 tygodnie  500 
Inne kursy języka polskiego oraz angielskiego do negocjacji do negocjacji 

 Dane do przelewów dla opłat rekrutacyjnych i opłat za studia


Nazwa odbiorcy: POLITECHNIKA KRAKOWSKA / CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Adres/Address: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155, Kraków, Polska / Poland

Informacje dotyczące konta bankowego: Alior Bank S.A., ul. Kielecka 2, 31-526, Kraków, Polska / Poland

SWIFT: ALBPPLPW

Konto w euro/Account in Euro: IBAN: PL40 2490 0005 0000 4600 3419 4146

Tytuł przelewu międzynarodowego
Skrót literowy nazwy wydziału + imię i nazwisko kandydata/studenta (wersja zgodna z zapisem w paszporcie)

Title of international money transfer

Short name of CUT Faculty + candidate's / student's name and surname (as in passport)

Skróty nazw wydziałów PK / Short names of CUT Faculties

Wydział Architektury / Faculty of Architecture – WA

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki / Faculty of Physics, Matematics and Computer Science – WFMiI

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej / Faculty of Electrical and Computer Engineering – WIEiK

Wydział Inżynierii Lądowej / Faculty of Civil Engineering – WiL

Wydział Inżynierii Środowiska / Faculty of Environmental Engineering –WiŚ

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej / Faculty of Chemical Engineering and Technology – WIiTCh

Wydział Mechaniczny / Faculty of Mechanical Engineering – WM

BEZPŁATNE KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH W JĘZYKU POLSKIM

Zgodnie z art. 324 ust 2. Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668) opłat za studia stacjonarne w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018r. poz 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

KALENDARZ AKADEMICKI 2018/19

 
Semestr zimowySemestr letni
początek  01.10.2018 25.02.2019
koniec 24.02.2019 30.09.2019
sesja egzaminacyjna 28.01.2019 - 10.02.2019 19.06.2019, 21.06.2019- 05.07.2019
sesja poprawkowa  11.02.2019 – 15.02.2019 02.09.2019 – 16.09.2019
dni wolne od zajęć 

01. 11.2018 - 02.11.2018

11.11.2018

12.11.2018

22.12.2018 - 02.01.2019 Boże Narodzenie i Nowy Rok

06.01.2019

16.02.2019 - 24.02.2019 (przerwa semestralna)

18.04.2019 - 23.04.2019 - Wielkanoc

01.05.2019 - 04.05.2019

09.06.2019

20.06.2019

06.07.2019 - 01.09.2019 (przerwa wakacyjna)

 

ZAKWATEROWANIEMiasteczko studenckie www


Studenci Politechniki mogą zarezerwować miejsce w jednym ze domów studenckich Politechniki Krakowskiej. Dostępne są miejsca w pokojach dwu lub trzyosobowych. Pokoje posiadają wspólną łazienkę i kuchnię. Miejsce w pokoju kosztuje 330 - 520 PLN (w zależności od standardu pokoju i domu studenckiego). Aby zarezerwować miejsce w Domu Studenckim należy wypełnić odpowiednią sekcję w formularzu aplikacyjnym.

* W związku z dużą liczbą osób zainteresowanych zakwaterowaniem w domach studenckich, Politechnika Krakowska nie może zagwarantować miejsc. Są one przydzielane na zasadzie kolejności zgłoszeń.

 

MAPA KAMPUSU zobacz mapę

 

TRANSPORT PUBLICZNY W KRAKOWIE www

 
Kontakt


Dział Współpracy Międzynarodowej

ul. Warszawska 24,

budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (wejście od ul. Szlak 44)

telefon: +48 12 628 30 44, +48 12 628 25 22, +48 12 628 20 09

E-mail: bwm@pk.edu.pl

Godziny przyjęć stron: 10:00-13:00

Facebooklinkedinyt_logo_rgb_light