numer telefonu:

12 628 30 44

12 628 20 09

12 628 25 22

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: bwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Studia dyplomowe (BCs, MSc, PhD) - rok 2016/2017.
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne warianty studiów. Pięć Wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Ścieżki kształcenia cudzoziemców

Porównanie ścieżek kształcenia cudzoziemców

 Zasady polskie:

Zgodnie z art. 43 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) na zasadach dotyczących obywateli polskich mają prawo rekrutować się:

1) osoby posiadające ważną Kartę Polaka;
2) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
3) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5)ipracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
7) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, z późn. zm.);
8) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9)obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
10) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, posiadających środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów.

Kandydaci, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Kandydaci posiadający Kartę Polaka oraz kandydaci będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin mają prawo wyboru i mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:

 • na zasadach obowiązujących obywateli polskich
  albo
 • na podstawie:
  1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
  3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
  4) decyzji rektora uczelni.
  Cudzoziemcy, rekrutujący się studia na podstawie pkt 1-4, mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:
  a) jako stypendyści strony polskiej;
  b) na zasadach odpłatności;
  c) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
  d) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
  e) jako stypendyści uczelni.

Kandydaci rekrutujący się na zasadach dotyczących obywateli polskich, którzy mają problem z elektroniczną rejestracją, mogą - w celu uzyskania pomocy - skontaktować się z właściwą wydziałową komisją rekrutacyjną.

Na zasady obowiązujące obywateli polskich cudzoziemcy są przyjmowani na studia w drodze postępowania rekrutacyjnego ustalonego dla kandydatów z polskim obywatelstwem, tzn. spełniają warunki rekrutacji ustalone przez senat uczelni w drodze uchwały.

Opłata rekrutacyjna: Wysokość opłaty rekrutacyjnej jest podawana do wiadomości w maju każdego roku.

Opłata za studia: Opłaty za naukę na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości jak obywatele polscy, w tym także za powtarzanie zajęć.

Studia stacjonarne: bezpłatne (z wyjątkiem studiów na kierunku Architektura prowadzonych w języku angielskim)

Studia niestacjonarne: opłata za studia wg. stawek obowiązujących obywateli polskich (wysokość stawek ustalana jest w drodze zarządzenia)

Stypendia: Posiadacze ważnej Karty Polaka mają prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej.

 

Zasady inne niż obowiązujące obywateli polskich:

Co do zasady cudzoziemcy studiują na Politechnice Krakowskiej na zasadach odpłatności dewizowej.

Jeśli posiadasz polskie pochodzenie, możesz zwrócić się do polskiej placówki konsularnej celem sprawdzenia ofert stypendialnych na naukę w Polsce.

Cudzoziemcy mogą być również kierowani na studia jako:

 • stypendyści strony polskiej lub
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych lub
 • stypendyści strony wysyłającej bez ponoszenia opłat za naukę.

Aby studiować na w/w zasadach kandydat otrzymuje za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) skierowanie na studia na ustalonych warunkach finansowych.

UWAGA: Osoby posiadające skierowanie z NAWA powinny zarejestrować się na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Kandydaci są przyjmowani na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich na podstawie Zarządzenia nr 23 z 24 kwietnia 2017 r. Rektora Politechniki Krakowskiej w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

Kandydaci przyjęci na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich nie mają prawa do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej.


Opłaty za studia oraz opłata rekrutacyjna
:

Zgodne z Zarządzeniem nr 13 z 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cudzoziemców.