numer telefonu:

4812 628 30 44

4812 628 20 09

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: dwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

FacebookLinkedInyt_logo_rgb_light
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne kierunki studiów I i II stopnia. Sześć wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Dokumenty potwierdzające znajomość języka

LISTA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO opracowana na podstawie § 2. 1. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z dnia 19 września 2016 r. poz. 1501):

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

LISTA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO według  załącznika nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 218 poz. 1695):

 • dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej lub nauczycielskiego kolegium języków obcych lub Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
 • wydany za granicą dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych z angielskim jako język wykładowy;
 • wydany za granicą dokument uznany za rownoważny świadectwu dojrzałości — ukończenie szkoły średniej z angielskim jako językiem wykładowym;
 • dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma);
 • dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate);
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego;
 • dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych;
 • First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage — co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher,
  Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT);
 • International English Language Testing System IELTS — powyżej 6 pkt;
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co
  najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupeΠnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT)
  uzupeΠnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) — co najmniej 700 pkt;
 • European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL);
 • English for Speakers of Other Languages (ESOL) — First Class Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level; International
  English for Speakers of Other Languages (IESOL) — poziom „Communicator”, poziom „Expert”, poziom „Mastery”; City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing
  and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business — Stage B poziom „Communicator”, Stage C poziom „Expert”, Stage C poziom „Mastery”; English for Business Communications (EBC) — Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) — Level 2;
 • London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level
  3 Certificate in ESOL International);
 • London Chamber of Commerce and Industry (LCCI): English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4 — certyfikaty wydawane przez London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board;
 • London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) — English for
  Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) — Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) — English for Tourism Level 2
  — poziom „Pass with Credit”, poziom „Pass with Distinction”;
 • B2 Certificate in English — advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes — advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1