numer telefonu:

12 628 30 44

12 628 20 09

12 628 25 22

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: bwm@pk.edu.pl
Sekcja Programu Erasmus
e-mail: erasmus@pk.edu.pl

FacebookLinkedInyt_logo_rgb_light
Studia pełne
Studenci międzynarodowi
STUDIUJ Z NAMI
Studia dyplomowe (BCs, MSc, PhD) - rok 2016/2017.
Politechnika Krakowska ma w swojej ofercie różne warianty studiów. Pięć Wydziałów oferuje studia w języku angielskim
Studia częściowe
studenci międzynarodowi
Studia częściowe
Politechnika Krakowska dysponuje szeroką ofertą studiów częściowych w języku angielskim. Mogą z nich skorzystać studenci uczelni partnerskich. Kursy takie trwają jeden lub maksymalnie dwa semestry.
Studia częściowe
Studenci PK wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich
Studenci wyjeżdżający
Studentów zainteresowanych wyjazdem na wymianę (poza Programem Erasmus +) zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie. Umieszczamy tam informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Studia pełne

STUDIA PEŁNE (inżynierskie i magisterskie) w roku akademickim 2019/2020

Politechnika Krakowska oferuje wiele wariantów studiowania. Obecnie oferta edukacyjna Uczelni obejmuje 30kierunków studiów I i II stopnia, które prowadzone są na 8 wydziałach. Na 7 wydziałach można studiować w języku angielskim. 

Prosimy o kontakt z właściwą osobą, w zależności od wydziału, na którym kandydat chciałby podjąć studia.

Anna Dębska adebska@pk.edu.pl +48 12 628 30 44  - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
Agnieszka Piekarz agnieszka.piekarz@pk.edu.pl tel. +48 12 628 20 09 - kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji.


BEZPŁATNE KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH W JĘZYKU POLSKIM

Zgodnie z art. 324 ust 2. Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668) opłat za studia stacjonarne w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018r. poz 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Termin składania kompletnych dokumentów:

na studia rozpoczynające się w październiku - 15 kwiecień - 31 lipiec
(wyjątek: kierunki Architektura oraz Architektura krajobrazu - 15 kwiecień - 25 lipiec, kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego - 15 kwiecień - 12 lipiec) 

na studia rozpoczynające się w lutym - 15 październik - 5 luty

 

PROCEDURY I FORMULARZE APLIKACYJNE

StopieńStudia w języku polskimStudia w języku angielskim
I stopień   Elektroniczna rejestracja na studia I stopnia w j.polskim ZAMKNIĘTA

Procedura aplikacyjna na studia I stopnia w j.polskim

Wytyczne dotyczące portfolio i egzaminu wstępnego na kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz na kierunek Nanomateriały i nanotechnologie

 Elektroniczna rejestracja na studia I stopnia w j. angielskim ZAMKNIĘTA, za wyjątkiem rekrutacji na Wydział Architektury

Procedura Aplikacyjna na studia I stopnia w j. angielskim

Zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz na kierunek Nanomateriały i nanotechnologie

II stopień   Elektroniczna rejestracja na studia II stopnia w j. polskim ZAMKNIĘTA

Procedura aplikacyjna na studia II stopnia w j. polskim

Zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz na kierunek Nanomateriały i nanotechnologie

 Elektroniczna rejestracja na studia II stopnia w j. angielskim ZAMKNIĘTA

Procedura aplikacyjna na studia II stopnia w j. angielskim

Zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz na kierunek Nanomateriały i nanotechnologie

 

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM


Pełna oferta studiów w j. polskim znajduje się na stronie: https://rekrutacja.pk.edu.pl/oferta-edukacyjna/

 

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM


Bachelor's Degree

Studia I stopnia (inżynierskie)

 

MASTERS' DEGREE

Studia II stopnia (magisterskie)